It’s Time to Raise the Air Conditioning Temperature!

是时候调高空调温度了!是時候調高空調溫度了!

夏天夏天xià tiān办公室辦公室bàn gōng shì空调空調kōng tiáode温度溫度wēn dù应该應該yīng gāikāi其实其實qí shí办公室辦公室bàn gōng shì温度溫度wēn dù不仅不僅bù jǐn舒适舒適shū shì有关有關yǒu guānháiduì工作工作gōng zuòyǒu影响影響yǐng xiǎngxīn研究研究yán jiū发现發現fā xiàn空调空調kōng tiáo温度溫度wēn dù調tiáogāo有利有利yǒu lì提高提高tí gāo女性女性nǚ xìngde工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜér低温低溫dī wēn有利有利yǒu lì男性男性nán xìnggènghǎode工作工作gōng zuò

xiàngzài德国德國dé guó开展開展kāi zhǎnde研究研究yán jiū测试測試cè shìle500míng男性男性nán xìng女性女性nǚ xìngzài各种各種gè zhǒng温度溫度wēn dùxià执行執行zhí xíng一系列一系列yī xì liè任务任務rèn wùde能力能力néng lì研究研究yán jiū发现發現fā xiànzàijiàogāode温度溫度wēn dùxià女性女性nǚ xìngzuò数学數學shù xué文字文字wén zìshí表现表現biǎo xiàngènghǎo男性男性nán xìng正好正好zhèng hǎo相反相反xiāng fǎn并且並且bìng qiě女性女性nǚ xìng工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜde提高提高tí gāo幅度幅度fú dù男性男性nán xìng工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜde下降下降xià jiàng幅度幅度fú dù明显明顯míng xiǎngèng”。因此因此yīn cǐnán混合混合hùn héde工作工作gōng zuò场所場所chǎng suǒzhōng或许或許huò xǔ可以可以kě yǐ通过通過tōng guò調tiáogāo室温室溫shì wēnlái提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜ

另外另外lìng wàixiàng研究研究yán jiū显示顯示xiǎn shì女性女性nǚ xìngsuǒ适合適合shì héde办公室辦公室bàn gōng shì平均平均píng jūn温度溫度wēn dù大约大約dà yuē男性男性nán xìnggāo3gāi研究研究yán jiū发现發現fā xiàn女性女性nǚ xìngde代谢代謝dài xiè速率速率sù lǜ明显明顯míng xiǎn男性男性nán xìng男性男性nán xìngzài22左右左右zuǒ yòushí感觉感覺gǎn juéhěn舒适舒適shū shìér女性女性nǚ xìnghuì觉得覺得jué de22有点儿有點兒yǒu diǎnrlěng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply