It’s also not good to sleep too much

睡太多也不好睡太多也不好

我们我們wǒ men可能可能kě néngdōu知道知道zhī dào缺乏缺乏quē fá睡眠睡眠shuì miánde危害危害wēi hài但是但是dàn shì最近最近zuì jìn科学家科學家kē xué jiā发表發表fā biǎo研究研究yán jiū表示表示biǎo shìshuìtàiduōhǎo研究研究yán jiū结果結果jié guǒ发现發現fā xiàn那些那些nà xiēměiwǎnshuìjiǔ小时小時xiǎo shíde人群人群rén qún他们他們tā mende认知認知rèn zhī能力能力néng lì全面全面quán miàn下降下降xià jiàng学习學習xué xí能力能力néng lì下降下降xià jiàngle百分之百分之bǎi fēn zhī二十二二十二èr shí èr语言語言yǔ yán流利流利liú lì下降下降xià jiàngle20%,记忆力記憶力jì yì lì下降下降xià jiàngle13%,ér这些這些zhè xiēshì阿尔兹海默症阿爾茲海默症ā ěr zī hǎi mò zhèngděng痴呆症癡呆症chī dāi zhèngde早期早期zǎo qī症状症狀zhèng zhuàng所以所以suǒ yǐ如果如果rú guǒshuìtàiduō可能可能kě nénghuì增加增加zēng jiāhuàn痴呆症癡呆症chī dāi zhèngde风险風險fēng xiǎn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply