It’s all his fault

都是他的错都是他的錯

大龙大龍Dàlóng小波小波Xiǎobōshì我的我的wǒ deliǎng儿子兒子ér zi今年今年jīn nián他们他們tā mensuìle但是但是dàn shì经常經常jīng cháng打架打架dǎ jià

shàng星期六星期六xīng qī liùduì他们他們tā menshuō现在現在xiàn zàiyàozuò午饭午飯wǔ fànle,你们你們nǐ men花园花園huā yuánwánba然后然後rán hòu他们他們tā menjiù一起一起yī qǐ花园花園huā yuánle

bàn小时小時xiǎo shí以后以後yǐ hòu大龙大龍Dàlóngpǎojìnjiāshuō妈妈媽媽mā mā小波小波Xiǎobō打碎打碎dǎ suìle邻居鄰居lín jūjiāde窗户窗戶chuāng hùshìhǎo孩子孩子hái zi

wènshì怎么怎麽zěn me打碎打碎dǎ suì窗户窗戶chuāng hùde大龙大龍Dàlóng回答回答huí dácháorēngle石头石頭shí tóu蹲下蹲下dūn xiàle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.