Is it cold in the north or cold in the south?

北方冷还是南方冷北方冷還是南方冷

5138

dàole冬季冬季dōng jì中国中國zhōng guó部分部分bù fèn地区地區dì qū普遍普遍pǔ biànjiàngwēnměidàozhè时候時候shí hòuràng北方北方běi fāngrén快乐快樂kuài lè南方南方nán fāngrén嫉妒嫉妒jí dùde东西東西dōng xījiùhuìbèi频繁頻繁pín fán讨论討論tǎo lùn——暖气暖氣nuǎn qì

因为因爲yīn wèiyǒu暖气暖氣nuǎn qì零下零下líng xiàde北方北方běi fāng不再不再bù zài寒冷寒冷hán lěngshìnèi温暖溫暖wēn nuǎnchūn但是但是dàn shì南方南方nán fāngde朋友朋友péng yǒumenquèzhǐnéng穿穿chuānzhezuìhòude衣服衣服yī fúwéizhexiǎoxiǎode电暖器電暖器diàn nuǎn qì瑟瑟发抖瑟瑟發抖sè sè fā dǒu

中国中國zhōng guó北方北方běi fāng大多数大多數dà duō shù地区地區dì qūzàiměinián十一月十一月shí yī yuèjiù开始開始kāi shǐ进行進行jìn xíng集中集中jí zhōnggòngnuǎnzuìlěngde东北東北dōng běi地区地區dì qū甚至甚至shèn zhì十月十月shí yuèjiù开始開始kāi shǐgòngnuǎnleyǒule暖气暖氣nuǎn qì以后以後yǐ hòudeshìnèi温度溫度wēn dù一般一般yī bāndōunéng达到達到dá dào25摄氏度攝氏度shè shì dù以上以上yǐ shàngměitiāndōuxiàng春天春天chūn tiān甚至甚至shèn zhì夏天夏天xià tiān所以所以suǒ yǐ对于對于duì yú北方北方běi fāngrén来说來說lái shuōniánzhōngzuìlěngde时候時候shí hòushìgòngnuǎnqiándeyuètíngnuǎnhòudeyuè

长江長江cháng jiāngnánde南方南方nán fāngjiù不同不同bù tóngle南方南方nán fāng地区地區dì qū没有沒有méi yǒu集中集中jí zhōnggòngnuǎn虽然雖然suī ránměinián南方南方nán fāngdeshìwài温度溫度wēn dùkàn起来起來qǐ lái没有沒有méi yǒu零下零下líng xiàde北方北方běi fāng那么那麽nà meshì温暖溫暖wēn nuǎn湿润濕潤shī rùnde亚热带亞熱帶yà rè dài气候氣候qì hòu但是但是dàn shìzhè实际實際shí jìdegǎn温度溫度wēn dùshìliǎngshì一般而言一般而言yī bān ér yán气温氣溫qì wēn8摄氏度攝氏度shè shì dùshírénjiùhuì感觉感覺gǎn jué寒冷寒冷hán lěngér大多数大多數dà duō shù南方南方nán fāng地区地區dì qū冬季冬季dōng jì气温氣溫qì wēndōuhuìzhè温度溫度wēn dù除了除了chú le温度溫度wēn dù还有還有hái yǒu湿度濕度shī dùshì重要重要zhòng yàode因素因素yīn sù气象学氣象學qì xiàng xué普遍普遍pǔ biàn认为認爲rèn wéi湿度濕度shī dùměi增加增加zēng jiā10%,gǎn温度溫度wēn dùjiùhuì降低降低jiàng dī1摄氏度攝氏度shè shì dù潮湿潮濕cháo shīde气候氣候qì hòuràng南方南方nán fāngde冬季冬季dōng jì想象想像xiǎng xiàngzhōnggènglěng因为因爲yīn wèi没有沒有méi yǒu暖气暖氣nuǎn qì南方南方nán fāngrén甚至甚至shèn zhìgèng愿意願意yuàn yìzàishìwàiér不是不是bù shì阴冷陰冷yīn lěng潮湿潮濕cháo shīdeshìnèi

为什么爲什麽wèi shén me南方南方nán fāng城市城市chéng shì集中集中jí zhōnggòngnuǎnne因为因爲yīn wèi集中集中jí zhōnggōngnuǎnde成本成本chéng běn十分十分shí fēn高昂高昂gāo áng而且而且ér qiě难度難度nán dùhěn暖气暖氣nuǎn qì燃烧燃燒rán shāode原料原料yuán liào运输運輸yùn shūde效率效率xiào lǜ管道管道guǎn dàode保养保養bǎo yǎngděngdōushìhěnde问题問題wèn tí南方南方nán fāng湿润濕潤shī rùnde环境環境huán jìngràng雾霾霧霾wù mái问题問題wèn tíhěnnán解决解决jiě jué所以所以suǒ yǐ南方南方nán fānggòngnuǎn不但不但bù dàn需要需要xū yào考虑考慮kǎo lǜ能源能源néng yuán成本成本chéng běnhái需要需要xū yào考虑考慮kǎo lǜ环境環境huán jìng保护保護bǎo hùde问题問題wèn tí

不过不過bù guò即便即便jí biàn没有沒有méi yǒu集中集中jí zhōnggòngnuǎn随着隨著suí zhe清洁清潔qīng jié能源能源néng yuánde开发開發kāi fā南方南方nán fāng一些一些yī xiēxīnde房地产房地産fáng dì chǎn项目項目xiàng mù已经已經yǐ jīng开始開始kāi shǐjiāzhuāng暖气暖氣nuǎn qì管道管道guǎn dàolezhèniánduì暖气暖氣nuǎn qì向往嚮往xiàng wǎngjiǔde南方南方nán fāngrén开始開始kāi shǐ纷纷紛紛fēn fēn投入投入tóu rù暖气暖氣nuǎn qìde怀抱懷抱huái bào按照按照àn zhào目前目前mù qiánde情况情况qíng kuàngkàn南方南方nán fāngxiǎo区域區域qū yù集中集中jí zhōnggòngnuǎnzhèng成为成爲chéng wéizhǒngxīnde趋势趨勢qū shì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *