Involution

内卷內卷

内卷內卷nèi juǎn可能可能kě néngshìjìnliǎngnián中文中文zhōng wén网络網絡wǎng luòshàngzuìchángjiànde之一之一zhī yī那么那麽nà mezhè到底到底dào dǐshì什么什麽shén me意思意思yì sīnezuì开始開始kāi shǐzhèzhǐzhǒng社会社會shè huìhuò文化文化wén huà不再不再bù zài发展發展fā zhǎn没有沒有méi yǒu办法辦法bàn fǎbiàndegèng高级高級gāo jízhǐnéngzài内部內部nèi bùbiànde更加更加gèng jiā复杂複雜fù záde现象現象xiàn xiàng

后来後來hòu lái越来越越來越yuè lái yuèduōderén使用使用shǐ yòng特别特別tè biéshìzài学生學生xué shēng上班上班shàng bānděng人群人群rén qúnzhōng非常非常fēi cháng流行流行liú xíng逐渐逐漸zhú jiànbiànchéngle网络網絡wǎng luò。“内卷內卷nèi juǎnzhèzhǒng现象現象xiàn xiàngshìzhǐzhǒngfēi理性理性lǐ xìngde内部內部nèi bù竞争競爭jìng zhēng不断不斷bù duàn水平水平shuǐ píngde重复重複chóng fù现在現在xiàn zài社会社會shè huì竞争競爭jìng zhēng压力壓力yā lìtài资源資源zī yuán有限有限yǒu xiàn大家大家dà jiā不得不不得不bù dé bù付出付出fù chū更多更多gèng duō必要必要bì yàode努力努力nǔ lìlái取得取得qǔ dé一些一些yī xiē资源資源zī yuánměiréndōu付出付出fù chūde越来越越來越yuè lái yuèduō但是但是dàn shì收获收穫shōu huò越来越越來越yuè lái yuèshǎozhè描述描述miáo shùde社会社會shè huì现象現象xiàn xiàng引起引起yǐn qǐle很多很多hěn duō年轻年輕nián qīngrénde共鸣共鳴gòng míng没有沒有méi yǒu意义意義yì yìde竞争競爭jìng zhēngràng大家大家dà jiā感到感到gǎn dào不满不滿bù mǎn无奈無奈wú nàidànyòu没有沒有méi yǒu能力能力néng lì改变改變gǎi biàn因为因爲yīn wèizhèshìzhǒng允许允許yǔn xǔ失败失敗shī bài退出退出tuì chūde竞争競爭jìng zhēng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.