I have been in China for three years

我来中国三年了我來中國三年了

2124

lái中国中國zhōng guó学习學習xué xí工作工作gōng zuòsānniánleniánqián第一第一dì yīlái中国中國Zhōngguó旅游旅游lǚ yóuàishàngle这里這裏zhè lǐchīde东西東西dōngxihuíguóhòu开始開始kāi shǐzài网上網上wǎng shàng学习學習xué xí汉语漢語hàn yǔ开始開始kāi shǐ自己自己zì jǐ学习學習xué xí后来後來hòu láiyòuzài网上網上wǎng shàngzhǎolewèi汉语漢語hàn yǔ老师老師lǎo shī帮助幫助bāng zhùkǎoguòleHSK4考试考試kǎo shì以后以後yǐ hòujiùxiǎnglái中国中國Zhōngguó继续繼續jì xù学习學習xué xídàole中国中國Zhōngguó以后以後yǐ hòuxiānzài北京北京Běijīng学习學習xué xí汉语漢語hàn yǔ后来後來hòu láizhǎodàole上海上海Shànghǎide工作工作gōng zuòjiùlái上海上海Shànghǎi生活生活shēng huólesānniánle越来越越來越yuè lái yuè了解瞭解liǎo jiě中国中國Zhōngguó文化文化wén huàjiāole很多很多hěn duō中国中國Zhōngguó朋友朋友péng yǒuxiǎng明年明年míng nián广东廣東Guǎngdōng工作工作gōng zuò广东廣東Guǎngdōngshì暖和暖和nuǎnhuode地方地方dì fāngháiyǒu很多很多hěn duō好吃好吃hǎo chīde东西東西dōngxi应该應該yīng gāihuìhěn快乐快樂kuài lè

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *