How to Disinfect

如何消毒如何消毒

如果如果rú guǒzài中国中國Zhōngguó生活生活shēng huóguò可能可能kě nénghuì发现發現fā xiàn有些有些yǒu xiē地区地區dì qūderénzàiwài吃饭吃飯chī fànshíhuìjiāngwǎnkuàixiānyòng开水開水kāi shuǐ烫一烫燙一燙tàng yī tàngzàichī他们他們tā men觉得覺得jué de这样這樣zhè yàngzuò可以可以kě yǐ消毒消毒xiāo dú但是但是dàn shì烫一烫燙一燙tàng yī tàng真的真的zhēn denéng消毒消毒xiāo dúma其实其實qí shízhèbìng不能不能bù néng达到達到dá dào消毒消毒xiāo dú杀菌殺菌shā jūnde目的目的mù dìgèngxiàngzhǒngcānqián仪式儀式yí shìgǎn

gāowēn消毒消毒xiāo dúshìzuì常见常見cháng jiànde消毒消毒xiāo dú方式方式fāng shì很多很多hěn duō病菌病菌bìng jūndōunéng通过通過tōng guòzhèzhǒng方式方式fāng shìbèi杀灭殺滅shā miè餐具餐具cān jù例外例外lì wài不过不過bù guòyào达到達到dá dào效果效果xiào guǒ必须必須bì xū具备具備jù bèiliǎng条件條件tiáo jiàn温度溫度wēn dù时间時間shí jiān100de开水開水kāi shuǐdǎo冰凉冰凉bīng liángde餐具餐具cān jùnèihuì使使shǐ温度溫度wēn dù迅速迅速xùn sù降低降低jiàng dībìng持续持續chí xù下降下降xià jiàng一般一般yī bānzhǐnéng达到達到dá dào80-90yào消毒消毒xiāo dúwǎnkuài需要需要xū yàojiāng水温水溫shuǐ wēn维持維持wéi chízài80并且幷且bìng qiě持续持續chí xù浸泡浸泡jìn pào至少至少zhì shǎo10分钟分鐘fēn zhōngcáinéng杀灭殺滅shā miè部分部分bù fèn细菌細菌xì jūn

清洁清潔qīng jié消毒消毒xiāo dú灭菌滅菌miè jūnyǒu什么什麽shén me不同不同bù tóngne

清洁清潔qīng jiéshìzhǐ使用使用shǐ yòng物理物理wù lǐhuò化学化學huà xué方法方法fāng fǎ清除清除qīng chú物体物體wù tǐ表面表面biǎo miànde污垢污垢wū gòu灰尘灰塵huī chén有机物有機物yǒu jī wù比如比如bǐ rú日常日常rì chángshǒutuōděng

消毒消毒xiāo dúshìzhǐ使用使用shǐ yòng物理物理wù lǐhuò化学化學huà xué方法方法fāng fǎ杀灭殺滅shā mièhuò清除清除qīng chú病原病原bìng yuánwēi生物生物shēng wù使使shǐ变得變得biàn dehài例如例如lì rúyòng酒精酒精jiǔ jīng皮肤皮膚pí fūzhǔfèi消毒消毒xiāo dúděng

灭菌滅菌miè jūnshìzhǐ使用使用shǐ yòng物理物理wù lǐhuò化学化學huà xué方法方法fāng fǎ杀灭殺滅shā mièhuò清除清除qīng chúwēi生物生物shēng wù例如例如lì rúgāo蒸汽蒸汽zhēng qì灭菌滅菌miè jūnwēn环氧乙烷環氧乙烷huán yǎng yǐ wán灭菌滅菌miè jūnděngzài医院醫院yī yuànzhōng几乎幾乎jī hū所有所有suǒ yǒude医疗醫療yī liáo器具器具qì jùdōu需要需要xū yào进行進行jìn xíng消毒消毒xiāo dú其中其中qí zhōnghěn部分部分bù fèn需要需要xū yào达到達到dá dào灭菌滅菌miè jūn要求要求yāo qiú医疗醫療yī liáo器具器具qì jù通常通常tōng chángfēnwéigāozhōngsān危险危險wēi xiǎn级别級別jí bié根据根據gēn jù不同不同bù tóng级别級別jí biéyǒu不同不同bù tóngde清洁清潔qīng jié消毒消毒xiāo dú灭菌滅菌miè jūn要求要求yāo qiúzài日常日常rì cháng生活生活shēng huózhōng我们我們wǒ men需要需要xū yào达到達到dá dào医用醫用yī yòng级别級別jí biéde要求要求yāo qiúzhǐ掌握掌握zhǎng wò常识性常識性cháng shí xìngde消毒消毒xiāo dú清洁清潔qīng jié方法方法fāng fǎjiù可以可以kě yǐle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *