Harbin tourism explodes

哈尔滨旅游业爆火哈爾濱旅遊業爆火

zhè冬天冬天dōng tiān中国中國Zhōngguó东北東北dōng běide冰雪冰雪bīng xuě旅游旅游lǚ yóu迎来迎來yíng láile显著顯著xiǎn zhùde繁荣繁榮fán róng特别特別tè biéshìlíngxià20debīngchéng哈尔滨哈爾濱Hāěrbīnchéngle南方南方nán fāng游客游客yóu kè心心念念心心念念xīn xīn niàn niànde地方地方dì fāng

社交社交shè jiāo平台平臺píng táishàng围绕圍繞wéi rào哈尔滨哈爾濱Hāěrbīnde话题話題huà tíměitiāndōuzài产生産生chǎn shēngcóng东北東北dōng běi洗浴洗浴xǐ yù中心中心zhōng xīndào南方南方nán fāngxiǎo土豆土豆tǔ dòucóng人造人造rén zào月亮月亮yuè liàngdào饭店飯店fàn diàndedòngcóng丹顶鹤丹頂鶴dān dǐng hèdào东北東北dōng běi少数民族少數民族shǎo shù mín zú游客游客yóu kè纷纷紛紛fēn fēn慕名而来慕名而來mù míng ér lái感受感受gǎn shòuzhèzuò城市城市chéng shìde幽默幽默yōu mò热情熱情rè qíng

zhè热潮熱潮rè cháo不仅不僅bù jǐn吸引吸引xī yǐnle大量大量dà liàng游客游客yóu kè而且而且ér qiěduì股市股市gǔ shì产生産生chǎn shēngle积极積極jī jí影响影響yǐng xiǎng特别特別tè biéshìzài冰雪冰雪bīng xuě旅游旅游lǚ yóu板块板塊bǎn kuài很多很多hěn duō公司公司gōng sīde股价股價gǔ jià急剧急劇jí jù上升上升shàng shēng哈尔滨哈爾濱Hāěrbīn旅游旅游lǚ yóuzàixīnnián假期假期jià qī创下創下chuàng xiàle历史歷史lì shǐxīngāo接待接待jiē dài游客游客yóu kè超过超過chāo guò300wàn人次人次rén cìzǒng收入收入shōu rùjìn60亿yuán根据根據gēn jù同程同程Tóngchéng旅游旅游lǚ yóude数据數據shù jù哈尔滨哈爾濱Hāěrbīnzài目的地目的地mù dì dì热度熱度rè dùshàng排名排名pái míngquánguózhèzhǒng冬季冬季dōng jì旅游旅游lǚ yóude趋势趨勢qū shì预计預計yù jìjiāng持续持續chí xù增长增長zēng zhǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *