Happiness of Sports

运动的快乐運動的快樂

如果如果rú guǒxiǎng获得獲得huò dé更多更多gèng duō快乐快樂kuài lè也许也許yě xǔ应该應該yīng gāi健身房健身房jiàn shēn fáng最近最近zuì jìnxiàng有趣有趣yǒu qùdexīn研究研究yán jiū发现發現fā xiàn积极積極jī jí锻炼鍛煉duàn liàn身体身體shēn tǐderén积极積極jī jí锻炼鍛煉duàn liànderén拥有擁有yōng yǒugèngqiángde幸福幸福xìng fúgǎn而且而且ér qiě积极積極jī jí锻炼鍛煉duàn liàn身体身體shēn tǐderénde幸福幸福xìng fú指数指數zhǐ shùměiniánduōzhèng2.5wàn美元美元měi yuánquè运动運動yùn dòngderén差不多差不多chà bù duō

研究研究yán jiū显示顯示xiǎn shì经常經常jīng cháng运动運動yùn dòngderén平均平均píng jūnměiniánhuìyǒu35tiān感觉感覺gǎn juéshìér怎么怎麽zěn me运动運動yùn dòngderénměiniándeshì天数天數tiān shùhuìduō18tiān各种各種gè zhǒng运动運動yùn dòngzhōng尽管儘管jǐn guǎn自行车自行車zì xíng chē排名排名pái mínghěngāodàn社交社交shè jiāo体育體育tǐ yù运动運動yùn dòng团体團體tuán tǐ运动運動yùn dòngnéng产生産生chǎn shēnggèng积极積極jī jíde影响影響yǐng xiǎng当然當然dāng rán如果如果rú guǒ运动運動yùn dòngguòliàngzhèhuìràng身体身體shēn tǐ产生産生chǎn shēngshì理想理想lǐ xiǎngde运动運動yùn dòng强度强度qiáng dù似乎似乎sì hūshìměizhōu进行進行jìn xíng3-5锻炼鍛煉duàn liànměi持续持續chí xù30-60分钟分鐘fēn zhōng

其实其實qí shí任何任何rèn hé量级量級liàng jíde运动運動yùn dòngdōuyǒu好处好處hǎo chù不要不要bù yào强调强調qiáng diào达到達到dá dào完美完美wán měide平衡平衡píng héng因为因爲yīn wèi所有所有suǒ yǒu运动運動yùn dòng类型類型lèi xíngdōujiàode心理健康心理健康xīn lǐ jiàn kāng负担負擔fù dān相关相關xiāng guān

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply