Greenland to Export Sand

格陵兰或可卖沙子创收格陵蘭或可賣沙子創收

全球变暖全球變暖quán qiú biàn nuǎn正在正在zhèng zài融化融化róng huà格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎode巨大巨大jù dà冰盖冰蓋bīng gàibìngjiāng大量大量dà liàng沉积物沉積物chén jī wùchōnghǎiyóu带来帶來dài láide罕见罕見hǎn jiànde积极積極jī jí效应效應xiào yìngjiùshì格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎo可以可以kě yǐ开始開始kāi shǐ出口出口chū kǒu沙子沙子shā zile

沙子沙子shā zi碎石碎石suì shí广泛廣泛guǎng fànyòng建筑建築jiàn zhù行业行業háng yèduì它们它們tā mende开采開採kāi cǎi可以可以kě yǐ促进促進cù jìn格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎode经济經濟jīng jì发展發展fā zhǎn这里這裡zhè lǐ居住居住jū zhùzhe5.6wàn人口人口rén kǒu他们他們tā menzài丹麦丹麥dān mài拥有擁有yōng yǒu广泛廣泛guǎng fànde自治自治zì zhìquándàn严重嚴重yán zhòng依赖依賴yī lài哥本哈根哥本哈根gē běn hā gēnde补贴補貼bǔ tiēpiānwéi格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎo开采開採kāi cǎi沙子沙子shā zide希望希望xī wàng风险風險fēng xiǎnde研究研究yán jiū报告報告bào gàochēng,2017nián全球全球quán qiúduì沙子沙子shā zide需求需求xū qiú总共總共zǒng gòng达到達到dá dàoyuē95.5亿dūn市场市場shì chǎng价值價值jià zhí995亿美元美元měi yuán由于由於yóu yú需求需求xū qiú上升上升shàng shēng以及以及yǐ jí供应供應gōng yìngliàng可能可能kě néng不足不足bù zú预计預計yù jìdào2100nián市场市場shì chǎng价值價值jià zhíjiāng达到達到dá dàojìn4810亿美元美元měi yuánduì格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎoláishuōzhè意味着意味著yì wèi zhe难得難得nán déde机会機會jī huìgāi研究研究yán jiū报告報告bào gàoháichēng沙子沙子shā zi碎石碎石suì shí未来未來wèi lái或许或許huò xǔhuìbèiyòng加固加固jiā gù面临面臨miàn lín海平面海平面hǎi píng miàn上涨上漲shàng zhǎng风险風險fēng xiǎnde海滩海灘hǎi tān海岸线海岸線hǎi àn xiànérzhèzàimǒuzhǒng程度程度chéng dùshangshìyóu格陵兰岛格陵蘭島gé líng lán dǎo地区地區dì qūde冰盖冰蓋bīng gài融化融化róng huàsuǒ导致導致dǎo zhìde

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply