Google’s new features

谷歌的新功能穀歌的新功能

谷歌穀歌gǔ gēzài直播直播zhí bōdeSearchOn会议會議huì yìshàng表示表示biǎo shì谷歌穀歌gǔ gē用户用戶yòng hùhěnkuàijiù可以可以kě yǐzài视频視頻shì pín推送推送tuī sòng购物購物gòu wù过程過程guò chéngzhōngzài搜索搜索sōu suǒ查询查詢chá xúnzhōng结合結合jié hé图像圖像tú xiàng文本文本wén běnzhè视觉視覺shì jué搜索搜索sōu suǒxīn功能功能gōng néngjiāngzàiyuènèi通过通過tōng guòGoogleLens发布發布fā bù

借助借助jiè zhùzhèxiàngxīn功能功能gōng néng可以可以kě yǐzài寻找尋找xún zhǎo一些一些yī xiēdānpíng语言語言yǔ yán难以難以nán yǐ描述描述miáo shùde东西東西dōng xīshí得到得到dé dàohěn帮助幫助bāng zhù比如比如bǐ rúzài查看查看chá kàn衬衫襯衫chèn shān图片圖片tú piànshí点击點擊diǎn jīLens,谷歌穀歌gǔ gējiùhuìbāng找到找到zhǎo dàoyǒuzhe相同相同xiāng tóng图案圖案tú àndelìngjiàn服装服裝fú zhuāng

zhèxiàng技术技術jì shùhái可以可以kě yǐduì视频視頻shì pín进行進行jìn xíng分类分類fēn lèi比如比如bǐ rú你的你的nǐ de自行车自行車zì xíng chēhuàile需要需要xū yào关于關于guān yú如何如何rú hé修理修理xiū lǐde一些一些yī xiē指导指導zhǐ dǎoér提问提問tí wènshìde搜索搜索sōu suǒ模式模式mó shìhuìrànggèng容易容易róng yì找到找到zhǎo dào视频視頻shì pínzhōng能够能够néng gòuwèi提供提供tí gōng帮助幫助bāng zhùde确切確切què qiè时刻時刻shí kè

使使shǐ更多更多gèng duō项目項目xiàng mù搜索搜索sōu suǒshìlìng优先優先yōu xiān事项事項shì xiàng谷歌穀歌gǔ gē公司公司gōng sī正在正在zhèng zàixiàng政府政府zhèng fǔ组织組織zǔ zhī授权授權shòu quánkuǎn免费免費miǎn fèide应用程序應用程序yìng yòng chéng xùwèi谷歌穀歌gǔ gē地图地圖dì túshàng尚未尚未shàng wèi列出列出liè chūde企业企業qǐ yè家庭家庭jiā tíng绘制繪製huì zhì路线路綫lù xiàn分配分配fēn pèi地址地址dì zhǐzhè可以可以kě yǐjiāng政府政府zhèng fǔ组织組織zǔ zhīwèichéngzhèn分配分配fēn pèi地址地址dì zhǐde时间時間shí jiāncóngnián缩短縮短suō duǎndàozhōu

人工智能人工智能rén gōng zhì néng软件軟件ruǎn jiànde进步進步jìn bù使使shǐzhè一切一切yī qiè功能功能gōng néngde实现實現shí xiàn成为成爲chéng wéi可能可能kě néngér这些這些zhè xiē功能功能gōng néngde推出推出tuī chūjiāng帮助幫助bāng zhù谷歌穀歌gǔ gē扩大擴大kuò dàzài电子電子diàn zǐ商务商務shāng wùzhōngde地位地位dì wèibìng进一步進一步jìn yī bù支持支持zhī chí谷歌穀歌gǔ gēzài在线在綫zài xiàn视频視頻shì pín领域領域lǐng yù占据占據zhàn jù主导主導zhǔ dǎo地位地位dì wèi

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.