Going to the mall for shopping?

去商场购物吗?去商場購物嗎?

3143

铃美鈴美Língměi小咪小咪Xiǎomīxiàleyǒukòngmaxiǎngmǎixiē秋天秋天qiū tiānde衣服衣服yī fú

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎoa正好正好zhèng hǎoxiǎngmǎiliǎngjiànxīn衣服衣服yī fúxiǎng商场商場shāng chǎng还是還是hái shì服装服裝fú zhuāng批发批發pī fā市场市場shì chǎng

铃美鈴美Língměi听说聽說tīng shuō服装服裝fú zhuāng批发批發pī fā市场市場shì chǎngde衣服衣服yī fúyòu便宜便宜piányiyòu新颖新穎xīn yǐng

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī服装服裝fú zhuāng市场市場shì chǎngde衣服衣服yī fú便宜便宜piányishì便宜便宜piányi但是但是dàn shì质量質量zhì liàngtàihǎo

铃美鈴美Língměi我们我們wǒ men商场商場shāng chǎngbaguìshìguìle点儿點兒diǎnr但是但是dàn shì质量質量zhì liàngyǒu保证保證bǎo zhèng

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhuànde时候時候shí hòu商场商場shāng chǎngyǒu很多很多hěn duōxīn款式款式kuǎn shìyǒu时候時候shí hòuhuì打折打折dǎ zhé

铃美鈴美Língměi我们我們wǒ menxīnkāidejiā商场商場shāng chǎngba听说聽說tīng shuōhěn还有還有hái yǒu很多很多hěn duōxīn餐厅餐廳cān tīng我们我們wǒ men可以可以kě yǐ顺便順便shùn biànzài那儿那兒nà érchī晚餐晚餐wǎn cān

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīméi问题問題wèn tí今天今天jīn tiānshìkāichēláide晚上晚上wǎn shàngsònghuíjiā

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *