Go to the supermarket or the market?

去超市还是去市场?去超市還是去市場?

大龙大龍Dàlóng小咪小咪Xiǎomī怎么怎麽zěn me一边一邊yī biānchīfàn一边一邊yī biānkàn手机手機shǒu jī

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīzàikàn短信短信duǎn xìnhǎoduō商场商場shāng chǎnggěi消息消息xiāo xī最近最近zuì jìn很多很多hěn duō东西東西dōng xī打折打折dǎ zhé

大龙大龍Dàlóngshìmaxiǎngmǎi点儿點兒diǎn ér

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīxiǎngmǎi什么什麽shén me

大龙大龍Dàlóngxiǎngmǎitáixīn电脑電腦diàn nǎo如果如果rú guǒháiyǒu别的別的bié de东西東西dōng xī打折打折dǎ zhémǎi一些一些yī xiē

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī可以可以kě yǐ商场商場shāng chǎng或者或者huò zhě电脑電腦diàn nǎochéng现在現在xiàn zài很多很多hěn duō牌子牌子pái zi比如比如bǐ rú苹果蘋果píng guǒ或者或者huò zhě联想聯想lián xiǎng等等等等děng děng商场商場shāng chǎng里面裏面lǐ miàndōuyǒu体验體驗tǐ yàndiàn可以可以kě yǐ亲自親自qīn zì看看看看kàn kàn要是要是yào shìxiǎng自己自己zì jǐ组装組裝zǔ zhuāng电脑電腦diàn nǎo的话的話de huàjiù电脑電腦diàn nǎochéng除了除了chú le商场商場shāng chǎng电脑電腦diàn nǎochénghái可以可以kě yǐwǎnggòu

大龙大龍Dàlóngde银行銀行yín hánghái没有沒有méi yǒubànhǎo不能不能bù néngwǎnggòu而且而且ér qiě不会不會bù huìyòng中国中國zhōng guódewǎnggòu软件軟件ruǎn jiàn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī没关系沒關係méi guān xìxiàjiāowǎnggòu

大龙大龍Dàlóng谢谢謝謝xiè xiè要是要是yào shìxiǎngmǎi衣服衣服yī fú哪儿哪兒nǎ érne

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī要是要是yào shìmǎi衣服衣服yī fú的话的話de huà商场商場shāng chǎng商店商店shāng diàn服装服裝fú zhuāng市场市場shì chǎngdōutǐng不错不錯bù cuòde

大龙大龍Dàlóng听说聽說tīng shuō服装服裝fú zhuāng市场市場shì chǎngde衣服衣服yī fúhěn便宜便宜piányi

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīduì但是但是dàn shì商场商場shāng chǎngde衣服衣服yī fú质量質量zhì liànggènghǎo要是要是yào shìxiǎngzhǎo一些一些yī xiē比较比較bǐ jiào新颖新穎xīn yǐngde款式款式kuǎn shì有些有些yǒu xiēxiǎo服装服裝fú zhuāngdiàntǐnghǎode

大龙大龍Dàlóng平时平時píng shízàimǎi蔬菜蔬菜shū cài水果水果shuǐ guǒne

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī喜欢喜歡xǐ huān超市超市chāo shìyòujìnyòu方便方便fāng biàn超市超市chāo shì很多很多hěn duōcài已经已經yǐ jīnghǎoqiēhǎole可以可以kě yǐ节约節約jié yuē时间時間shí jiān不过不過bù guò超市超市chāo shìdecài没有沒有méi yǒu菜市场菜市場cài shì chǎng便宜便宜piányi

大龙大龍Dàlóngjiā附近附近fù jìn好像好像hǎo xiàng没有沒有méi yǒu菜市场菜市場cài shì chǎng

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīyǒudejiùzàizhùdetiáojiē后面後面hòu miàn

大龙大龍Dàlóng外面外面wài miànshìshìyǒu蓝色藍色lán sède牌子牌子pái zi原来原來yuán láishì菜市场菜市場cài shì chǎnga难怪難怪nán guàiyǒu早上早上zǎo shàng跑步跑步pǎo bùde时候時候shí hòu看见看見kàn jiàn那边那邊nà biānyǒu很多很多hěn duōrén

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīshìa如果如果rú guǒxiǎngmǎi新鲜新鮮xīn xiānyòu便宜便宜piányidecài可以可以kě yǐ菜市场菜市場cài shì chǎng那里那裏nà lǐde老板老闆lǎo bǎn热心熱心rè xīnyòu善良善良shàn liáng可以可以kě yǐqǐng他们他們tā menbāng处理處理chǔ lǐ或者或者huò zhě别的別的bié deròu对了對了duì le旁边旁邊páng biānháiyǒu花卉花卉huā huì市场市場shì chǎngne

大龙大龍Dàlóng花卉花卉huā huì市场市場shì chǎngshìmàihuādema从来從來cóng láiméitīngguò

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī不仅不僅bù jǐnmàihuā而且而且ér qiěmài一些一些yī xiē别的別的bié de植物植物zhí wù

大龙大龍Dàlóngtīng起来起來qǐ láihěn有意思有意思yǒu yìsi除了除了chú le花卉花卉huā huì市场市場shì chǎngháiyǒu别的別的bié de什么什麽shén me市场市場shì chǎngma

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīháiyǒu很多很多hěn duō比如比如bǐ rú农贸農貿nóng mào市场市場shì chǎng可以可以kě yǐmǎi农作物農作物nóng zuò wùde种子種子zhǒng zi建材建材jiàn cái市场市場shì chǎng可以可以kě yǐmǎi装修裝修zhuāng xiū房子房子fáng zide材料材料cái liào古玩古玩gǔ wán市场市場shì chǎng可以可以kě yǐmǎi一些一些yī xiē古董古董gǔ dǒng

大龙大龍Dàlóngxiàxiǎng古玩古玩gǔ wán市场市場shì chǎng逛一逛逛一逛guàng yī guàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *