Fill the bottle

把瓶子装满把瓶子裝滿

孩子孩子hái zimen因为因爲yīn wèi琐事瑣事suǒ shìle起来起來qǐ lái妈妈媽媽mā mājiù玻璃玻璃bō lí瓶子瓶子píng zi出来出來chū lái瓶子瓶子píng zizhuāngzhe满满滿滿mǎn mǎnde石头石頭shí tou玻璃玻璃bō lí碎片碎片suì piàn沙子沙子shā zi之后之後zhī hòu妈妈媽媽mā māràng孩子孩子hái zimen瓶子瓶子píng zide东西東西dōng xīdōudào出来出來chū lái然后然後rán hòuzàizhuāng进去進去jìn qùxiāncóng沙子沙子shā zi开始開始kāi shǐ

měi孩子孩子hái zidōushìleshì最后最後zuì hòudōu发现發現fā xiàn没有沒有méi yǒu足够足够zú gòude空间空間kōng jiānzhuāng所有所有suǒ yǒude石头石頭shí tou

妈妈媽媽mā mā指导指導zhǐ dǎo孩子孩子hái zimen重新重新chóng xīnzhuāngzhè瓶子瓶子píng zizhèxiāncóng石头石頭shí tou开始開始kāi shǐ最后最後zuì hòuzàizhuāng沙子沙子shā zi石头石頭shí touzhuāng进去進去jìn qùhòu沙子沙子shā zijiù沉积沉積chén jīzài石头石頭shí toude周围周圍zhōu wéi最后最後zuì hòu所有所有suǒ yǒu东西東西dōng xīdōuzhuāngjìn瓶子瓶子píng zile

妈妈媽媽mā māshuō:“如果如果rú guǒ我们我們wǒ menxiāncóngxiǎode东西東西dōng xī开始開始kāi shǐxiǎo东西東西dōng xīzhuāng进去進去jìn qù之后之後zhī hòude石头石頭shí toujiùfàng进去進去jìn qùle生活生活shēng huóshì如此如此rú cǐ如果如果rú guǒde生活生活shēng huóxiānbèi重要重要zhòng yàodeshì滿mǎnlejiù无法無法wú fǎzàizhuāngjìngènggèng重要重要zhòng yàodeshìle。”

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

3 Responses

  1. I heard this story as a joke because at the end, the mother also pours in two cans of beer to show that no matter how full your life looks, there’s always room for a couple of beers.

Leave a Reply

Your email address will not be published.