Favorite food

喜欢的食物喜歡的食物

3139

我们我們wǒ menjiāsānkǒurénměiréndōuyǒu自己自己zì jǐ喜欢喜歡xǐ huānde食物食物shí wù喜欢喜歡xǐ huānchī蔬菜蔬菜shū cài特别特別tè bié喜欢喜歡xǐ huānde东西東西dōngxi但是但是dàn shì喜欢喜歡xǐ huānchī米饭米飯mǐ fànde丈夫丈夫zhàng fū不但不但bù dàn喜欢喜歡xǐ huānchī蔬菜蔬菜shū cài喜欢喜歡xǐ huānchīròu但是但是dàn shìnéngchīzhǐ喜欢喜歡xǐ huānchī清淡清淡qīng dànde食物食物shí wù我们我們wǒ mende孩子孩子hái zizuì喜欢喜歡xǐ huāntiánde东西東西dōngxi面包麵包miàn bāo蛋糕蛋糕dàn gāo水果水果shuǐ guǒdōushìzuìàide但是但是dàn shì我们我們wǒ menhěn担心擔心dān xīn因为因爲yīn wèi总是總是zǒng shì喜欢喜歡xǐ huānchīròu蔬菜蔬菜shū càiměizhǐnéngchī一点儿一點兒yī diǎnr怎么怎麽zěn mecáinéngràng孩子孩子hái ziduōchī健康健康jiàn kāngde食物食物shí wùne

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

4 Responses

  1. I am using Audacity software to Loop the audio because I like listening to the Audio again and again automatically

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *