Encourage the development of new energy vehicles

鼓励新能源汽车发展鼓勵新能源汽車發展

xīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chēshìzhǐ采用采用cǎi yòngfēi常规常規cháng guīde燃料燃料rán liào作为作爲zuò wéi动力動力dòng lì来源來源lái yuánhuò采用采用cǎi yòng新型新型xīn xíngchēzài动力動力dòng lì装置裝置zhuāng zhì综合綜合zōng hé动力動力dòng lì方面方面fāng miànde先进先進xiān jìn技术技術jì shùér形成形成xíng chéngde具有具有jù yǒuxīn技术技術jì shùxīn结构結構jié gòude汽车汽車qì chē比如比如bǐ rú现在現在xiàn zàichángjiànde电动電動diàn dòng汽车汽車qì chē混合混合hùn hé动力動力dòng lì汽车汽車qì chēděngdōushìxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē

最近最近zuì jìnde政府政府zhèng fǔ工作工作gōng zuò报告報告bào gàozhōng提出提出tí chū继续繼續jì xù支持支持zhī chíxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē消费消費xiāo fèi鼓励鼓勵gǔ lì地方地方dì fāng开展開展kāi zhǎn绿色綠色lǜ sè智能智能zhì néng家电家電jiā diàn下乡下鄉xià xiāngjiùhuànxīnzhè方面方面fāng miàn说明說明shuō míng政府政府zhèng fǔ实现實現shí xiàn双碳雙碳shuāng tàn目标目標mù biāo持之以恒持之以恒chí zhī yǐ héngde信心信心xìn xīn决心决心jué xīnlìng方面方面fāng miàn说明說明shuō míng政府政府zhèng fǔ希望希望xī wàngyòngxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē作为作爲zuò wéi经济經濟jīng jì发展發展fā zhǎnde引擎引擎yǐn qíng带动帶動dài dòng制造製造zhì zào产业産業chǎn yè发展發展fā zhǎn

随着隨著suí zhe中国中國zhōng guó不断不斷bù duàn推进推進tuī jìn碳达峰碳達峰tàn dá fēng碳中和碳中和tàn zhōng hé减少减少jiǎn shǎo尾气尾氣wěi qì排放排放pái fàngdexīn能源能源néng yuánchēchéngle助力助力zhù lì之一之一zhī yī并且幷且bìng qiěcóng能源能源néng yuán结构結構jié gòu来看來看lái kàn使用使用shǐ yòng清洁清潔qīng jié能源能源néng yuángèng有利于有利于yǒu lì yú能源能源néng yuánde自给自足自給自足zì jǐ zì zú减少减少jiǎn shǎo石油石油shí yóu天然气天然氣tiān rán qì方面方面fāng miànde进口進口jìn kǒu依赖依賴yī lài

2021niánxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē销售銷售xiāo shòu井喷井噴jǐng pēnquánnián销量銷量xiāo liàng达到達到dá dào352wànliàng增长增長zēng zhǎng1.6bèi今年今年jīn niányào继续繼續jì xù支持支持zhī chíxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē消费消費xiāo fèi方面方面fāng miàn中国中國zhōng guóxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē发展發展fā zhǎn态势態勢tài shì良好良好liáng hǎozhōnggāoduānxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē产品産品chǎn pǐn逐渐逐漸zhú jiàn增多增多zēng duōzhěng行业行業háng yè对于對于duì yú中国中國zhōng guóGDPde拉动拉動lā dòng作用作用zuò yòngjiàowéi明显明顯míng xiǎnlìng方面方面fāng miàn大力大力dà lì发展發展fā zhǎnxīn能源能源néng yuán汽车汽車qì chē有助于有助于yǒu zhù yú推动推動tuī dòng中国中國zhōng guó汽车汽車qì chē产业産業chǎn yè结构結構jié gòu升级升級shēng jí目前目前mù qián中国中國zhōng guó已经已經yǐ jīng成为成爲chéng wéi全球全球quán qiúzuìde汽车汽車qì chē市场市場shì chǎng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.