Does Artificial Intelligence Have Personality?

人工智能拥有人格了吗?人工智慧擁有人格了嗎?

最近最近zuì jìnwèiqián谷歌穀歌gǔ gē高级高級gāo jí工程师工程師gōng chéng shī表示表示biǎo shì公司公司gōng sīdekuǎn人工人工rén gōng智能智能zhì néng系统系統xì tǒng已经已經yǐ jīng拥有擁有yōng yǒule人格人格rén gé可以可以kě yǐxiàng人类人類rén lèi一样一樣yī yàng思考思考sī kǎo推理推理tuī lǐle

zhèshì谷歌穀歌gǔ gē创建創建chuàng jiàndemíngjiàoLaMDAde人工人工rén gōng智能智能zhì néng项目項目xiàng mùde功能功能gōng néngshì创造創造chuàng zào聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rén比如比如bǐ rú打开打開dǎ kāi网站網站wǎng zhànhòu那些那些nà xiē不时不時bù shídàn出来出來chū láide聊天聊天liáo tiānkuàngjiùshìzài使用使用shǐ yòng聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rénde功能功能gōng néng可以可以kě yǐwèi提供提供tí gōng一些一些yī xiē可能可能kě néng需要需要xū yàode简单簡單jiǎn dān服务服務fú wùér谷歌穀歌gǔ gē希望希望xī wàng这些這些zhè xiē聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rén可以可以kě yǐjìn可能可能kě néngde模拟模擬mó nǐ真实真實zhēn shíde人类人類rén lèi对话對話duì huà

据说據說jù shuōzhèwèi工程师工程師gōng chéng shīgēnzhè聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rén进行進行jìn xínglechǎng谈话談話tán huà提出提出tí chūle系列系列xì liè问题問題wèn tí得到得到dé dàode回答回答huí dácóng方面方面fāng miànkàndōuhěn有意思有意思yǒu yì sī

比如比如bǐ rú工程师工程師gōng chéng shīwèn喜欢喜歡xǐ huān悲惨世界悲慘世界bēi cǎn shì jiède故事故事gù shìma聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rén回答回答huí dáwèi其中其中qí zhōngde角色角色jué sè感到感到gǎn dào难过難過nán guòshuō自己自己zì jǐ害怕害怕hài pà死亡死亡sǐ wáng害怕害怕hài pàbèiguān甚至甚至shèn zhìshuōle自己自己zì jǐduì幸福幸福xìng fú悲伤悲傷bēi shāngde理解理解lǐ jiě

这些這些zhè xiē回答回答huí dá我们我們wǒ men以为以爲yǐ wéide聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rényào高级高級gāo jí很多很多hěn duōzhè不免不免bù miǎnràngrén感到感到gǎn dào惊讶驚訝jīng yà甚至甚至shèn zhì恐惧恐懼kǒng jù我们我們wǒ men现在現在xiàn zài面对面對miàn duìde聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rénshìyǒu人格人格rén gédema

谷歌穀歌gǔ gē进行進行jìn xíngle回应回應huí yìng我们我們wǒ men人类人類rén lèi平时平時píng shíde沟通溝通gōu tōngjiùhuì详细詳細xiáng xìde说明說明shuō míng主题主題zhǔ tíérzhèshì聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rénzàizuòde经过經過jīng guò无数無數wú shùde实验實驗shí yàn他们他們tā menbìngméizhǎodào任何任何rèn hé人工人工rén gōng智能智能zhì néng出现出現chū xiàn人格人格rén géde迹象迹象jì xiàng

谷歌穀歌gǔ gē同时同時tóng shí指控指控zhǐ kòngzhèwèi高级高級gāo jí工程师工程師gōng chéng shī泄露泄露xiè lòule公司公司gōng sīde重要重要zhòng yào信息信息xìn xīérzhèwèi工程师工程師gōng chéng shīshuōzhǐshì分享分享fēn xiǎngle同事同事tóng shìde对话對話duì huàbìng没有沒有méi yǒu泄露泄露xiè lòu公司公司gōng sī信息信息xìn xī因为因爲yīn wèi提出提出tí chūde其中其中qí zhōng问题問題wèn tíshì希望希望xī wàng什么什麽shén me身份身份shēn fèn对待對待duì dài聊天聊天liáo tiān机器人機器人jī qì rén回答回答huí dáshuōxiàng对待對待duì dàimíng谷歌穀歌gǔ gē员工員工yuán gōng一样一樣yī yàng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.