DINK

丁克族丁克族

丁克族丁克族dīng kè zúshìzhǐ那些那些nà xiēliǎngréndōuyǒu收入收入shōu rù并且幷且bìng qiě没有沒有méi yǒu孩子孩子hái zide家庭家庭jiā tíngdōu身体身體shēn tǐ健康健康jiàn kāng并且幷且bìng qiě主动主動zhǔ dòngshēng孩子孩子hái zi他们他們tā mende文化文化wén huà水平水平shuǐ píng比较比較bǐ jiàogāo现在現在xiàn zài这样這樣zhè yàngde丁克族丁克族dīng kè zú越来越越來越yuè lái yuèduō中国中國zhōng guó一样一樣yī yàng因为因爲yīn wèi人口人口rén kǒu老龄化老齡化lǎo líng huà问题問題wèn tí这些這些zhè xiē越来越越來越yuè lái yuèduōde丁克族丁克族dīng kè zú变成變成biàn chéngle大家大家dà jiā讨论討論tǎo lùnde话题話題huà tíyǒu好处好處hǎo chùyǒu坏处壞處huài chù但是但是dàn shìnéng决定决定jué dìng自己自己zì jǐ生活生活shēng huódehái应该應該yīng gāishì自己自己zì jǐ认为認爲rèn wéi如果如果rú guǒ自己自己zì jǐ后悔後悔hòu huǐjiùméi问题問題wèn tí

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Steve777 says

    文化水平 = level of civilization?
    Shouldn’t it be “cultural level” or something of that sort?

Leave A Reply