Deliberately drunk driving

故意酒驾故意酒駕

福建福建Fújiàn厦门厦門Xiàméndemíng男子男子nán zǐ报警報警bào jǐngshuō自己自己zì jǐjiǔhòu驾驶駕駛jià shǐle警察警察jǐng chá赶到趕到gǎn dào现场現場xiàn chǎng以后以後yǐ hòuzhèmíng男子男子nán zǐ坦白坦白tǎn báishuō因为因爲yīn wèi自己自己zì jǐde工作工作gōng zuò压力壓力yā lì感情感情gǎn qíng问题問題wèn tíxiǎngdào拘留所拘留所jū liú suǒ里面裏面lǐ miàn冷静冷靜lěng jìngtiān所以所以suǒ yǐ故意故意gù yìjiǔhòu驾驶駕駛jià shǐ警察警察jǐng chádàidào医院醫院yī yuàn检测檢測jiǎn cè之后之後zhī hòu认定認定rèn dìng确实確實què shíshìjiǔhòu驾驶駕駛jià shǐ机动车機動車jī dòng chējiùàn规定規定guī dìng罚款罰款fá kuǎnqiānyuánkòu12fēnzànkòu驾驶駕駛jià shǐzhèngliùyuè

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply