China will enter the elder age society

中国将进入老龄社会中國將進入老齡社會

中国中國zhōng guózài2000nián迈入邁入mài rù老龄化老齡化lǎo líng huà社会社會shè huì以后以後yǐ hòu老龄化老齡化lǎo líng huàde程度程度chéng dù持续持續chí xù加深加深jiā shēndào2022nián左右左右zuǒ yòu中国中國zhōng guó65suì以上以上yǐ shàngde人口人口rén kǒujiāngzhànzǒng人口人口rén kǒude14%,yóu老龄化老齡化lǎo líng huà社会社會shè huì转变轉變zhuǎn biànwéi老龄老齡lǎo líng社会社會shè huì

高龄化高齡化gāo líng huàshì中国中國zhōng guó人口人口rén kǒu老龄化老齡化lǎo líng huàde重要重要zhòng yào特征特徵tè zhēng报告報告bào gào测算測算cè suàn,2020nián中国中國zhōng guó65suì以上以上yǐ shàngde老年老年lǎo niánrényuēyǒu1.8亿;2050niánshí中国中國zhōng guó65suì以上以上yǐ shàngde老年老年lǎo niánrénjiāng达到達到dá dào3.8亿zhànzǒng人口人口rén kǒu比例比例bǐ lìde27.9%。如果如果rú guǒjiāng60suì以上以上yǐ shàngde年龄年齡nián líng作为作爲zuò wéi老年老年lǎo nián人口人口rén kǒude标准標準biāo zhǔn中国中國zhōng guóde老年老年lǎo nián人口人口rén kǒu数量數量shù liàngjiānghuì更多更多gèng duōdào2050niánshíjiāngyǒu接近接近jiē jìn5亿老年老年lǎo niánrén

面对面對miàn duìzhè问题問題wèn tí中国中國zhōng guóyǒu很多很多hěn duō制度制度zhì dù需要需要xū yào重新重新chóng xīn设计設計shè jì比如比如bǐ rú需要需要xū yào规范規範guī fàn退休退休tuì xiū年龄年齡nián líng提高提高tí gāo法定法定fǎ dìng退休退休tuì xiū年龄年齡nián líng实行實行shí xíng弹性彈性tán xìng退休退休tuì xiū制度制度zhì dù实施實施shí shī退休退休tuì xiū申请申請shēn qǐng制度制度zhì dù完善完善wán shàn退休退休tuì xiū人员人員rén yuán待遇待遇dài yù机制機制jī zhìděng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.