Changing Lifestyle

改变生活方式改變生活方式

4143

小张小張xiǎo zhāngshì年轻年輕nián qīngde白领白領bái lǐngměitiāndōuyào上班上班shàng bānde工作工作gōng zuòhěnmáng经常經常jīng chángyào加班加班jiā bāndàoshēn由于由于yóu yúcháng时间時間shí jiānde工作工作gōng zuòyòu缺乏缺乏quē fá运动運動yùn dòng变得變得biàn de越来越越來越yuè lái yuè健康健康jiàn kāngde朋友朋友péng yǒuhěn担心擔心dān xīn于是于是yú shìgěi推荐推薦tuī jiànle健身健身jiàn shēn俱乐部俱樂部jù lè bù小张小張xiǎo zhāngxiǎng改变改變gǎi biàn自己自己zì jǐde生活生活shēng huó方式方式fāng shì于是于是yú shì开始開始kāi shǐ健身健身jiàn shēn俱乐部俱樂部jù lè bù锻炼鍛煉duàn liàn身体身體shēn tǐ慢慢慢慢màn mànde发现發現fā xiàn自己自己zì jǐde身体身體shēn tǐ不但不但bù dàn变得變得biàn de更加更加gèng jiā健康健康jiàn kāngyǒu活力活力huó lìháinéng更好更好gèng hǎode应对應對yìng duì工作工作gōng zuò生活生活shēng huóde挑战挑戰tiǎo zhàn通过通過tōng guò定期定期dìng qīde健身健身jiàn shēn训练訓練xùn liàn小张小張xiǎo zhāng不仅不僅bù jǐn保持保持bǎo chíle健康健康jiàn kāngháizài俱乐部俱樂部jù lè bùjiāodàolexīnde朋友朋友péng yǒuràngde生活生活shēng huó变得變得biàn de更加更加gèng jiā充实充實chōng shí快乐快樂kuài lèhěn感激感激gǎn jī朋友朋友péng yǒumende关心關心guān xīn鼓励鼓勵gǔ lì感谢感謝gǎn xiè健身健身jiàn shēngěidàiláide变化變化biàn huà

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *