Brain-Machine Interfaces May Manipulate the Human Brain

脑机接口可能操控人类大脑腦機接口可能操控人類大腦

6122

联合国聯合國lián hé guó教科文教科文jiào kē wén组织組織zǔ zhī警告警告jǐng gàonǎo接口接口jiē kǒu技术技術jì shù包括包括bāo kuò大脑大腦dà nǎo植入植入zhí rùhuò扫描掃描sǎo miáozhèng飞速飛速fēi sù发展發展fā zhǎn可能可能kě néng导致導致dǎo zhì人工人工rén gōng智能智能zhì néng操控操控cāo kòng人类人類rén lèi大脑大腦dà nǎobìngduì精神精神jīng shén隐私隱私yǐn sī构成構成gòu chéng威胁威脅wēi xiégāi组织組織zǔ zhī表示表示biǎo shì神经神經shén jīng技术技術jì shù人工人工rén gōng智能智能zhì néngde结合結合jié hé可能可能kě nénghuì解码解碼jiě mǎ人们人們rén mende心理心理xīn lǐ过程過程guò chéngbìng直接直接zhí jiē操纵操縱cāo zòng大脑大腦dà nǎo机制機制jī zhì从而從而cóng ér影响影響yǐng xiǎng人们人們rén mende意图意圖yì tú情感情感qíng gǎn决策决策jué cè然而然而rán ér神经神經shén jīng技术技術jì shù并非幷非bìng fēi完全完全wán quán负面負面fù miàn因为因爲yīn wèi可以可以kě yǐ帮助幫助bāng zhù盲人盲人máng rén恢复恢復huī fù视力視力shì lìhuò使使shǐ瘫痪癱瘓tān huànzhě重新重新chóng xīn行走行走xíng zǒu联合国聯合國lián hé guó教科文教科文jiào kē wén组织組織zǔ zhī正在正在zhèng zài制定制定zhì dìng全球全球quán qiú范围範圍fàn wéide道德道德dào dé框架框架kuàng jiàlái应对應對yìng duì神经神經shén jīng技术技術jì shùdàiláide伦理倫理lún lǐ问题問題wèn tí此外此外cǐ wài一些一些yī xiē人工人工rén gōng智能智能zhì néng企业企業qǐ yè高管高管gāo guǎn联合国聯合國lián hé guó秘书长秘書長mì shū zhǎng支持支持zhī chí建立建立jiàn lì全球性全球性quán qiú xìngde人工人工rén gōng智能智能zhì néng监管監管jiān guǎn机构機構jī gòu类似類似lèi sì国际國際guó jì原子能原子能yuán zǐ néng机构機構jī gòu

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *