Automatic cooking machine

自动炒菜机自動炒菜機

最近最近zuì jìn西安西安xī āndesuǒ大学大學dà xué开始開始kāi shǐ使用使用shǐ yòng自动自動zì dòng炒菜炒菜chǎo càilezhèsuǒ大学大學dà xué食堂食堂shí tángde窗口窗口chuāng kǒuyòng机器機器jī qì开始開始kāi shǐchǎocài食堂食堂shí táng师傅師傅shī fùshuōzài吃饭吃飯chī fàn高峰高峰gāo fēngshíyòngzhè自动自動zì dòng炒菜炒菜chǎo cài30miǎojiù可以可以kě yǐchǎowántiānnéngmài150duōfèncài记者記者jì zhě采访採訪cǎi fǎng学生學生xué shēngmende看法看法kàn fǎ学生學生xué shēngshuō虽然雖然suī rán炒菜炒菜chǎo càichǎodecài味道味道wèi dào不错不錯bù cuò但是但是dàn shì没有沒有méi yǒu灵魂靈魂líng hún厨师廚師chú shī亲自親自qīn zìchǎodecàiràngréngèngxiǎngchī

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.