Auspicious numbers

吉祥的数字吉祥的數字

如果如果rú guǒ熟悉熟悉shú xī中国中國zhōng guó文化文化wén huà那么那麼nà me对于對於duì yú北京北京běi jīng奥运会奧運會ào yùn huìde开始開始kāi shǐ时间時間shí jiān一定一定yī dìng不会不會bù huì觉得覺得jué de奇怪奇怪qí guài,2008nián8yuè8晚上晚上wǎn shàng8diǎn

吉祥吉祥jí xiángde数字數字shù zì一直一直yī zhíshì中国中國zhōng guó文化文化wén huàde重要重要zhòng yào部分部分bù fèn很多很多hěn duō中国人中國人zhōng guó rénzàixuǎn房间房間fáng jiān号码號碼hào mǎ电话電話diàn huà号码號碼hào mǎ车牌車牌chē páiděng数字數字shù zìde时候時候shí hòudōuhuìxuǎn吉祥吉祥jí xiángde数字數字shù zì双数雙數shuāng shù单数單數dān shùyàogèng吉祥吉祥jí xiáng比如比如bǐ rúèrliùděng当然當然dāng rán肯定肯定kěn dìngshì非常非常fēi cháng吉祥吉祥jí xiángde数字數字shù zì因为因為yīn wèitīng起来起來qǐ láixiàng”,zhèshì中国人中國人zhōng guó rénzuì喜欢喜歡xǐ huānde意思意思yì sī之一之一zhī yīle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.