Attitude Determines the Future

态度决定未来態度決定未來

yǒusān工人工人gōng rén正在正在zhèng zàiqiáng有人有人yǒu rénwèn他们他們tā men:”你们你們nǐ mengàn什么什麼shén me?”

rén不耐烦不耐煩bù nài fándeshuō:”méi看见看見kàn jiànmaqiáng!”èrréntáitóu苦笑苦笑kǔ xiàozheshuō:”我们我們wǒ menzàigàidònggāolóu不过不過bù guòzhèfèn工作工作gōng zuòzhēnshì轻松輕鬆qīng sōnga。”sānrén高兴高興gāo xìngdeshuō:”我们我們wǒ men正在正在zhèng zài建设建設jiàn shèzuò城市城市chéng shì我们我們wǒ men现在現在xiàn zàisuǒgàidezhèdònglóu未来未來wèi láijiāng成为成為chéng wéi城市城市chéng shìde标致性標緻性biāo zhì xìng建筑建築jiàn zhùzhīanéng参与參與cān yù这样這樣zhè yàng工程工程gōng chéngzhēnshìràngrén兴奋興奮xīng fèn。”

shíniánhòurén依然依然yī ránzàiqiángèrrénzuòzài办公室辦公室bàn gōng shìhuà图纸圖紙tú zhǐ——chéngle工程师工程師gōng chéng shīsānrénchénglejiā房地产房地產fáng dì chǎn公司公司gōng sīde总裁總裁zǒng cái,shìqiánliǎngrénde老板老闆lǎo bǎn

态度態度tài dù决定決定jué dìng未来未來wèi lái,sān工人工人gōng rénduì工作工作gōng zuòde热情熱情rè qíng以及以及yǐ jí认真認真rèn zhēn态度態度tài dùshì获得獲得huò dé成功成功chéng gōngde关键關鍵guān jiàn

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply