Ask for leave for me

帮我请假幫我請假

Businesswoman with a brown cardboard box and sending a resignation letter to his boss, change of job, unemployment, Resign concept.

苏南蘇南Sūnánwèi大龙大龍Dàlóngshì苏南蘇南SūnánWáng老师老師lǎo shījiàowèn今天今天jīn tiān怎么怎麽zěn meméilái上课上課shàng kè

大龙大龍Dàlóng对不起對不起duì bù qǐshuì过头過頭guò tóule昨晚昨晚zuó wǎnchīle感冒感冒gǎn màoyào今天今天jīn tiān早上早上zǎo shàngméi听见聽見tīng jiàn闹钟鬧鐘nào zhōngxiǎng

苏南蘇南Sūnán你的你的nǐ de感冒感冒gǎn mào不是不是bù shìhǎolemashàng星期星期xīng qīpéikànde医生醫生yī shēng

大龙大龍Dàlóng本来本來běn láishìkuàihǎole周末周末zhōu mòtàile空调空調kōng tiáokāidàole16现在現在xiàn zàide感冒感冒gǎn mào不但不但bù dànméihǎo反而反而fǎn érgèng严重嚴重yán zhòngle

苏南蘇南Sūnán今天今天jīn tiān不能不能bù néng上课上課shàng kèleba

大龙大龍Dàlóng恐怕恐怕kǒng pà不了不了bù liǎoleděi休息休息xiū xī麻烦麻煩má fánbāngqǐngliǎngtiānjiǎ

苏南蘇南Sūnánxíng现在現在xiàn zàitàngWáng老师老師lǎo shī办公室辦公室bàn gōng shìbāng请假請假qǐng jià不过不過bù guò今天今天jīn tiānshànglexīnzhè周五周五zhōu wǔháiyào考试考試kǎo shì怎么办怎麽辦zěn me bàn

大龙大龍Dàlóng要是要是yào shì今天今天jīn tiānyǒukòngjiùláijiāgěi看看看看kàn kàn你的你的nǐ de笔记筆記bǐ jì可以可以kě yǐma

苏南蘇南Sūnánméi问题問題wèn tí

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *