Are you free tomorrow night?

明天晚上有空吗?明天晚上有空嗎?

2121

吴小天吳小天Wú Xiǎotiān小咪小咪Xiǎomī明天明天míng tiān晚上晚上wǎn shàngyǒukòngma

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī明天明天míng tiāna……明天明天míng tiān星期三星期三xīng qī sānba

吴小天吳小天Wú Xiǎotiān今天今天jīn tiān星期三星期三xīng qī sān明天明天míng tiān星期四星期四xīng qī sì

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīò明天明天míng tiān晚上晚上wǎn shàngméikōnggēn同学同學tóng xuéyào一起一起yī qǐ吃饭吃飯chī fàn怎么怎麽zěn mele

吴小天吳小天Wú Xiǎotiān这儿這兒zhèryǒuliǎngzhāng电影電影diàn yǐngpiào,9yuè26hàojiùshì明天明天míng tiān晚上晚上wǎn shàng7diǎndexiǎng一起一起yī qǐkàn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī看看看看kàn kàn……哥哥哥哥gēgezhè电影電影diàn yǐngpiàoshì去年去年qù niándele

吴小天吳小天Wú Xiǎotiānáhuìba……

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīkàn,2021nián9yuè26hào而且而且ér qiězhè电影電影diàn yǐng去年去年qù niángēn小宇小宇Xiǎoyǔjiùkànguòle

吴小天吳小天Wú Xiǎotiānxiǎng起来起來qǐ láilezhèshì去年去年qù nián同事同事tóng shìsòngdedōuwàngle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī对了對了duì lebiéwànglexiàyuè13hào我们我們wǒ men一起一起yī qǐchīfàn

吴小天吳小天Wú Xiǎotiānxiàyuè13hào为什么爲什麽wèi shén me

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī:10yuè13hàoshì小宇小宇Xiǎoyǔde生日生日shēng rìa去年去年qù niánjiùwàngle小宇小宇Xiǎoyǔde生日生日shēng rì今年今年jīn niánnéngzàiwàngle

吴小天吳小天Wú Xiǎotiānduì今年今年jīn niánzàiwàng小宇小宇Xiǎoyǔgāi生气生氣shēng qìle。10yuè13hàoshì星期星期xīng qī

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī:10yuè13hàoshì……星期五星期五xīng qī wǔ

吴小天吳小天Wú Xiǎotiān星期一星期一xīng qī yīdào星期三星期三xīng qī sānyào北京北京Běijīng开会開會kāi huì星期四星期四xīng qī sì下午下午xià wǔhuílái星期五星期五xīng qī wǔ早上早上zǎo shàng上班上班shàng bān晚上晚上wǎn shàng应该應該yīng gāinénghuíjiāgěi小宇小宇Xiǎoyǔguò生日生日shēng rì

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomītàihǎole明天明天míng tiānjiù蛋糕蛋糕dàn gāodiàndìng生日生日shēng rì蛋糕蛋糕dàn gāo

吴小天吳小天Wú Xiǎotiān饭馆飯館fàn guǎndìng位置位置wèi zhì周五周五zhōu wǔchīfànderén应该應該yīng gāihuì很多很多hěn duō

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomījiùdìng旁边旁邊páng biānde北京北京Běijīng烤鸭烤鴨kǎo yādiànba小宇小宇Xiǎoyǔ喜欢喜歡xǐ huānchī烤鸭烤鴨kǎo yā

吴小天吳小天Wú Xiǎotiānhǎo

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *