Add the finishing touch

画龙点睛畫龍點睛

传说傳說chuán shuō时候時候shí hòuyǒu画家畫家huà jiājiào张僧繇張僧繇zhāng sēng yáohuàlónghuàde特别特別tè biéhǎo

yǒuzài南京南京nán jīng寺庙寺廟sì miàodeqiángshànghuàletiáolóng非常非常fēi cháng逼真逼真bī zhēn但是但是dàn shì这些這些zhè xiēlóngdōu没有沒有méi yǒu眼睛眼睛yǎn jīng人们人們rén menwèn画家畫家huà jiā为什么為什麼wèi shén me眼睛眼睛yǎn jīnghuà出来出來chū lái画家畫家huà jiāshuō眼睛眼睛yǎn jīngnéng轻易輕易qīng yìhuà出来出來chū lái因为因為yīn wèihuà出来出來chū láilóngjiùhuìfēizǒude但是但是dàn shìshéixìnshuōdehuà后来後來hòu lái人们人們rén men一再一再yī zài请求請求qǐng qiú画家畫家huà jiālóngde眼睛眼睛yǎn jīnghuà出来出來chū lái只好只好zhǐ hǎo答应答應dā yìnglecáihuàwánèrtiáolóngde眼睛眼睛yǎn jīngshí奇怪奇怪qí guàide事情事情shì qíng真的真的zhēn de发生發生fā shēngle天上天上tiān shàng突然突然tū ránguālehěndefēngdiànshǎnléimíngliǎngtiáohuàle眼睛眼睛yǎn jīngdelóngcóngqiángshàngfēi出来出來chū láichōngdào天上天上tiān shàngle所有所有suǒ yǒuréndōu目瞪口呆目瞪口呆mù dèng kǒu dāi终于終於zhōng yú相信相信xiāng xìnle画家畫家huà jiādehuàduìgèng佩服佩服pèi fúle

现在現在xiàn zài画龙点睛畫龍點睛huà lóng diǎn jīngzhè成语成語chéng yǔ用来用來yòng lái比喻比喻bǐ yùxiě文章文章wén zhāng讲话講話jiǎng huàde时候時候shí hòuzài关键關鍵guān jiànde地方地方dì fāngyòngliǎnghuàshuōchū实质實質shí zhìràng内容內容nèi róng更加更加gèng jiā生动生動shēng dòng有力有力yǒu lì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.