A drop of blood detects cancer

一滴血测癌症一滴血測癌症

最近最近zuì jìn日本日本rì běn东芝東芝dōng zhī公司公司gōng sī宣布宣佈xuān bù他们他們tā men研发研發yán fālezhǒngxīn技术技術jì shùnéngcóngxiězhōng检测檢測jiǎn cèchū13zhǒng癌症癌症ái zhèng准确準確zhǔn quègāo99%,并且並且bìng qiějiāng2020nián启动啟動qǐ dòng实证實證shí zhèng实验實驗shí yàn争取爭取zhēng qǔshùniánnèi投入投入tóu rù正式正式zhèng shì使用使用shǐ yòng报道報導bào dàogāi技术技術jì shù通过通過tōng guò检查檢查jiǎn chá分泌分泌fēn mìzài血液血液xuè yèzhōngdemíngwéiMicroRNAde分子分子fēn zǐ种类種類zhǒng lèi浓度濃度nóng dùnéngzàizǎo阶段階段jiē duànjiù发现發現fā xiànwèiái乳腺乳腺rǔ xiànáiděng13zhǒng癌症癌症ái zhèng如果如果rú guǒ投入投入tóu rù使用使用shǐ yòng可以可以kě yǐ大大大大dà dà提高提高tí gāo患者患者huàn zhěde生存生存shēng cún尽管儘管jǐn guǎn其他其他qí tā公司公司gōng sī研发研發yán fāle相关相關xiāng guānde检测檢測jiǎn cè技术技術jì shù但是但是dàn shì东芝東芝dōng zhī公司公司gōng sīchēng自己自己zì jǐde技术技術jì shùzài精准精准jīng zhǔn时间時間shí jiān成本成本chéng běnděng方面方面fāng miàndōu具备具備jù bèi优势優勢yōu shì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.