996 work schedule

996工作制996工作制

不久不久bù jiǔqián中文中文zhōng wén互联网互聯網hù lián wǎng掀起掀起xiān qǐlechǎng关于關于guān yú996工作工作gōng zuòzhìde讨论討論tǎo lùn。996de意思意思yì sīshì员工員工yuán gōngcóng早上早上zǎo shàng9diǎn工作工作gōng zuòdào晚上晚上wǎn shàng9diǎnměizhōu工作工作gōng zuò6tiān并且幷且bìng qiě没有沒有méi yǒu加班加班jiā bānfèi

中国中國zhōng guóde劳动勞動láo dòng规定規定guī dìng员工員工yuán gōngměitiān工作工作gōng zuòde超过超過chāo guò8小时小時xiǎo shíhuòměizhōu超过超過chāo guò44小时小時xiǎo shí雇主雇主gù zhǔ可以可以kě yǐzài员工員工yuán gōng协商協商xié shānghòu延长延長yán cháng工作工作gōng zuò时间時間shí jiāndàn加班加班jiā bān时间時間shí jiānyīng超过超過chāo guòměitiān3小时小時xiǎo shíhuòměiyuè36小时小時xiǎo shídàn996工作工作gōng zuòzhìnéng轻易輕易qīng yìjiāng工作工作gōng zuò时间時間shí jiān增加增加zēng jiādàoměizhōu60小时小時xiǎo shí

虽然雖然suī rán法律法律fǎ lǜ规定規定guī dìng雇主雇主gù zhǔ必须必須bì xūxiàng加班加班jiā bān员工員工yuán gōng支付支付zhī fù加班加班jiā bānfèi奖金獎金jiǎng jīn福利福利fú lìdàn很多很多hěn duō科技科技kē jì公司公司gōng sī员工員工yuán gōngchēngzhèshì可望而不可及可望而不可及kě wàng ér bù kě jíde电子電子diàn zǐ商务商務shāng wù巨头巨頭jù tóu阿里巴巴阿裏巴巴ā lǐ bā bādemíng匿名匿名nì míng资深資深zī shēn程序员程序員chéng xù yuánshuō公司公司gōng sī管理管理guǎn lǐ人员人員rén yuánhěnshǎoshuō996工作工作gōng zuòzhìshì强制性强制性qiáng zhì xìngdedàn如果如果rú guǒ遵从遵從zūn cóngzhè规则規則guī zé绩效績效jì xiào分数分數fēn shùhuìhěn甚至甚至shèn zhìbèi裁员裁員cái yuán软件軟件ruǎn jiàn程序员程序員chéng xù yuánmenzhōng流传流傳liú chuánzhehuà工作工作gōng zuò996生病生病shēng bìngICU。

城市城市chéng shìde生活生活shēng huó压力壓力yā lì行业行業háng yède激烈激烈jī liè竞争競爭jìng zhēng造成造成zào chéngle现在現在xiàn zàizhèzhǒng局面局面jú miànérnéng有效有效yǒu xiào提高提高tí gāo工作工作gōng zuò效率效率xiào lǜde方法方法fāng fǎ应该應該yīng gāishì我们我們wǒ men需要需要xū yào探索探索tàn suǒde

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply