80% teens lack of physical exercises

八成青少年运动不足八成青少年運動不足

世界卫生组织世界衛生組織shì jiè wèi shēng zǔ zhīzuìxīn报告報告bào gào显示顯示xiǎn shì全球全球quán qiú80%以上以上yǐ shàng青少年青少年qīng shào nián缺乏缺乏quē fá足够足夠zú gòude体育體育tǐ yù锻炼鍛煉duàn liànměitiān运动運動yùn dòng时间時間shí jiān不足不足bù zú小时小時xiǎo shízhè现象現象xiàn xiàngzài女生女生nǚ shēngzhōnggèng严重嚴重yán zhòng全球全球quán qiújǐn15%de女生女生nǚ shēng运动運動yùn dòngliàng达标達標dá biāoér男生男生nán shēng比例比例bǐ lìwéi22%。调查調查diào chá发现發現fā xiàn青少年青少年qīng shào nián缺乏缺乏quē fá运动運動yùn dòngzài世界世界shì jièdōu非常非常fēi cháng普遍普遍pǔ biàn发达發達fā dá程度程度chéng dù没有沒有méi yǒu明显明顯míng xiǎn关联關聯guān lián收入收入shōu rù国家國家guó jiā青少年青少年qīng shào nián85%缺乏缺乏quē fá运动運動yùn dòngzhōng收入收入shōu rù国家國家guó jiāwéi79%;zhōnggāo收入收入shōu rù国家國家guó jiāwéi84%;gāo收入收入shōu rù国家國家guó jiāwéi79%。专家專家zhuān jiā认为認為rèn wéi电子電子diàn zǐ技术技術jì shù似乎似乎sì hū改变改變gǎi biànle青少年青少年qīng shào niánde运动運動yùn dòng模式模式mó shì鼓励鼓勵gǔ lì他们他們tā menduōzuòshǎodòng其中其中qí zhōng部分部分bù fèn国家國家guó jiā地区地區dì qū基础基礎jī chǔ设施設施shè shī发达發達fā dá社会社會shè huì环境環境huán jìng安全安全ān quánshì限制限制xiàn zhì青少年青少年qīng shào nián户外戶外hù wài活动活動huó dòngde主要主要zhǔ yào因素因素yīn sù

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.