Yu Gong moves the mountains

愚公移山愚公移山

hěnjiǔ以前以前yǐ qiányǒujiào愚公愚公yú gōngdelǎorénjiā门口門口mén kǒuyǒuliǎngzuòshān挡住擋住dǎng zhùle他们他們tā menjiāde不管不管bù guǎn哪儿哪兒nǎ érdōuděifānguòzhèliǎngzuòshānhěn方便方便fāng biàn

于是于是yú shì愚公愚公yú gōng决定决定jué dìng带领帶領dài lǐngquánjiā一起一起yī qǐzhèliǎngzuòshānbānzǒuérzhè时候時候shí hòu愚公愚公yú gōng已经已經yǐ jīng90duōsuìle家人家人jiā réndōu同意同意tóng yì他的他的tā de决定决定jué dìng但是但是dàn shì他的他的tā de妻子妻子qī ziwèn年纪年紀nián jì那么那麽nà mele怎么怎麽zěn me可能可能kě néngbānzǒushānne再说再說zài shuō那么那麽nà meduō石头石頭shí touméi地方地方dì fāngfàngazhèzhēnshìhǎo问题問題wèn tí大家大家dà jiā商量商量shāng liánghòu决定决定jué dìng这些這些zhè xiē石头石頭shí touyùndào东边東邊dōng biānde大海大海dà hǎièrtiān愚公愚公yú gōngjiùdàizhequánjiārén开始開始kāi shǐshānle即使即使jí shǐhěnxiǎode孩子孩子hái zi帮忙幫忙bāng máng他们他們tā men石头石頭shí toucóngjiāyùndàohǎijiù需要需要xū yàoniánde时间時間shí jiān他们他們tā men不停不停bù tíngde工作工作gōng zuòzhetiānméi休息休息xiū xīguò

yǒu聪明聰明cōng míngde老人老人lǎo rén觉得覺得jué de愚公愚公yú gōngde行为行爲xíng wéitài可笑可笑kě xiàolejiù嘲笑嘲笑cháo xiào愚公愚公yú gōngshuō可能可能kě néngbānzǒu大山大山dà shān愚公愚公yú gōngshuō即使即使jí shǐ自己自己zì jǐleháiyǒu儿子兒子ér zi儿子兒子ér zileháiyǒu孙子孫子sūn zi可以可以kě yǐ永远永遠yǒng yuǎn下去下去xià qù当然當然dāng rán可以可以kě yǐ成功成功chéng gōng

后来後來hòu lái天上天上tiān shàngde玉帝玉帝yù dìbèi愚公愚公yú gōngjiā困难困難kùn nánde精神精神jīng shén感动感動gǎn dònglejiùpàiliǎng神仙神仙shén xiānliǎngzuòshān移动移動yí dòngdào别的別的bié de地方地方dì fāngle

现在現在xiàn zài我们我們wǒ menyòng愚公移山愚公移山yú gōng yí shānzhè成语成語chéng yǔlái形容形容xíng róng不管不管bù guǎn多么多麽duō me困难困難kùn nán只要只要zhǐ yàoyǒu毅力毅力yì lì坚持堅持jiān chí下去下去xià qù最后最後zuì hòujiù一定一定yī dìngnéng成功成功chéng gōng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.