You have grown up

你长大了你長大了

孩子孩子hái zi经常經常jīng chángzhǎo爸爸爸爸bàba妈妈媽媽māmayàoqiánmǎi东西東西dōngxizhètiān孩子孩子hái ziyòuzhǎo爸爸爸爸bàbayàoqián

孩子孩子hái zishuō爸爸爸爸bàbagěimáoqiánbaxiǎngmǎichīde东西東西dōngxi

爸爸爸爸bàbashuō10suìle已经已經yǐ jīngzhǎngle昨天昨天zuó tiānyàolemáoqián今天今天jīn tiānyòuyàomáoqián明天明天míng tiānháiyàomáoqián这样這樣zhè yànghǎoba孩子孩子hái zihuì这样這樣zhè yàngzuòma

孩子孩子hái zixiǎnglexiǎngshuō爸爸爸爸bàbashuōdeduì这样這樣zhè yànghǎoshì孩子孩子hái zile今天今天jīn tiāngěikuàiqiánba

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

8 Responses

  1. trẻ con thường xin tiền bố mẹ để mua thứ gì đó.Hôm nay đứa trẻ lại hỏi bố xin tiền. đứa trẻ nói: BỐ cho con 5 xu con muốn mua đồ ăn.Bố nói con đã 10 tuổi rồi đã lớn rồi, hôm qua con xin 5 xu, hôm nay con xin 5 xu ngày mai con lại xin 5 xu. Như thế có tốt không. Đứa trẻ lớn sẽ khôgn làm như thế . Đứa trẻ suy nghĩ 1 lúc rồi nói bố nói đúng rồi, như thees là không tốt , con lớn rồi. nên hôm nay bố cho con xin 5 đồng nhé

  2. Children often ask their parents for money to buy things. On this day, the child asked his father for money again.

    The child said: Dad, give me fifty cents. I want to buy something to eat.

    Dad said: You are 10 years old and have grown up. Yesterday you asked for 50 cents, today you want 50 cents, and tomorrow you want 50 cents. Isn’t that good? Do older kids do this?

    The child thought for a while and said: Dad, you are right, this is not good. I am an older child, so give me five yuan today!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *