Yè Gōng hào lóng

叶公好龙葉公好龍

春秋春秋Chūnqiū时期時期shí qīyǒurénjiào叶公葉公Yè gōng非常非常fēi cháng喜欢喜歡xǐ huānlóng叶公葉公Yè gōngjiādemén窗户窗戶chuāng hù花园花園huā yuán石头石頭shí touqiáng家具家具jiā jùquándōuyǒulóngde图案圖案tú àn不但不但bù dànzhùde地方地方dì fāng随时隨時suí shí随地隨地suí dì可以可以kě yǐkàndàolóngměitiānyǒukòngjiùhuìxiělónghuàlónglián孩子孩子hái zimende名字名字míng zìdōuyǒulóng”。天上天上tiān shàngdelóngbèi叶公葉公Yè gōng感动感動gǎn dòngle决定决定jué dìngdào人间人間rén jiānláijiànxiàng表示表示biǎo shì感谢感謝gǎn xiè

yǒutiān叶公葉公Yè gōng正在正在zhèng zài睡觉睡覺shuì jiào屋子屋子wū zi外面外面wài miàn突然突然tū rán电闪雷鸣電閃雷鳴diàn shǎn léi míng风雨交加風雨交加fēng yǔ jiāo jiā叶公葉公Yè gōng赶紧趕緊gǎn jǐn起来起來qǐ láiguān窗户窗戶chuāng hùzhè时候時候shí hòu真正真正zhēn zhèngdelóngcóng窗户窗戶chuāng hùwàitóushēnjìnlái非常非常fēi cháng惊恐驚恐jīng kǒngzhuǎnshēnwǎngpǎoyòu看见看見kàn jiàntiáo巨大巨大jù dàdelóng尾巴尾巴wěi bā叶公葉公Yè gōng发现發現fā xiàn自己自己zì jǐ无处可逃無處可逃wú chù kě táojiùbèixiàyūnlelóngkànzhe晕倒暈倒yūn dǎode叶公葉公Yè gōng感到感到gǎn dàohěn失望失望shī wàng只好只好zhǐ hǎofēihuí天上天上tiān shàngle

后来後來hòu lái人们人們rén menyòng叶公好龙葉公好龍yè gōng hào lóngzhè成语成語chéng yǔ比喻比喻bǐ yù一些一些yī xiērén表里不一表裏不一biǎo lǐ bù yīkàn起来起來qǐ láihěn喜欢喜歡xǐ huān某些某些mǒu xiē东西東西dōngxi实际實際shí jìbìng爱好愛好ài hào了解瞭解liǎo jiě甚至甚至shèn zhì害怕害怕hài pà反对反對fǎn duì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.