Yǎn’ěr dào líng

掩耳盗铃掩耳盜鈴

从前從前cóng qiányǒurén看见看見kàn jiàn别人別人bié rénjiā门口門口mén kǒuyǒuzhōngjiùxiǎngtōuzǒu可是可是kě shìzhōngyòuyòuzhòngjiùláitiěchuíxiǎngzhōngqiāosuì然后然後rán hòukuàikuàidetōuzǒu但是但是dàn shìtiěchuíqiāozhōnghuìyǒuhěnde声音聲音shēng yīn所有所有suǒ yǒuréndōunéngtīngjiàn肯定肯定kěn dìnghuìbèi发现發現fā xiànyòuxiǎnglexiǎng如果如果rú guǒqiāozhōngde时候時候shí hòu自己自己zì jǐde耳朵耳朵ěr duǒ起来起來qǐ láijiù什么什麽shén medōutīngdàole觉得覺得jué de自己自己zì jǐtīngdào声音聲音shēng yīn别人別人bié rén一定一定yī dìngtīngdào然后然後rán hòu一边一邊yī biān耳朵耳朵ěr duǒ一边一邊yī biānyòngtiěchuíqiāozhōng很多很多hěn duōréndōutīngdàolezhōngshēnggǎnláizhè小偷小偷xiǎo tōuzhuāzhùlezhè成语成語chéng yǔjiùshì掩耳盗铃掩耳盜鈴yǎn ěr dào líng”,我们我們wǒ men经常經常jīng chángyòngzhè成语成語chéng yǔlái比喻比喻bǐ yù自己自己zì jǐpiàn自己自己zì jǐde行为行爲xíng wéi

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.