Worker Needs to Do Nothing

瑞典火车站招"无用员工”瑞典火車站招"無用員工”

如果如果rú guǒ向往嚮往xiàng wǎng获得獲得huò défèn体面體面tǐ miànde薪水薪水xīn shuǐéryòngzuò任何任何rèn hé事情事情shì qinghuòxiǎnggàn什么什麼shén mejiùgàn什么什麼shén me那么那麼nà me也许也許yě xǔhuìduì瑞典瑞典ruì diǎn实验實驗shí yàn艺术藝術yì shù项目項目xiàng mù感兴趣感興趣gǎn xìng qù

zhèyóu政府政府zhèng fǔ资助資助zī zhùde就业就業jiù yè机会機會jī huìjiāng选出選出xuǎn chūwèi非常非常fēi cháng幸运幸運xìng yùnde申请人申請人shēn qǐng rénměitiāndào哥德堡哥德堡gē dé bǎoshì正在正在zhèng zài建设建設jiàn shède火车火車huǒ chēzhàn签到簽到qiān dào之后之後zhī hòuzhèrénjiù可以可以kě yǐ自由自由zì yóudezuò任何任何rèn hé自己自己zì jǐxiǎngzuòde事情事情shì qinghuò什么什麼shén mezuò只要只要zhǐ yàozài下班下班xià bānshí回去回去huí qù打卡打卡dǎ kǎjiùxínglebèi选中選中xuǎn zhòngde申请人申請人shēn qǐng rénjiāng获得獲得huò déměiyuèyuē2320美元美元měi yuánde薪水薪水xīn shuǐzài加上加上jiā shàng福利福利fú lì休假休假xiū jià时间時間shí jiān以及以及yǐ jíyǒu保障保障bǎo zhàngde养老金養老金yǎng lǎo jīnděng尽管儘管jǐn guǎnzhèshì世界世界shì jièshang薪水薪水xīn shuǐzuìgāode工作工作gōng zuòdàn考虑考慮kǎo lǜdào无论無論wú lùn员工員工yuán gōng选择選擇xuǎn zézuò什么什麼shén medōusuànshìzài工作工作gōng zuò”,zhè职位職位zhí wèibìnghuài

zhè项目項目xiàng mùyóuliǎngwèi瑞典瑞典ruì diǎn艺术家藝術家yì shù jiā提出提出tí chūbìng获得獲得huò déle评审团評審團píng shěn tuánde支持支持zhī chí但是但是dàn shì有人有人yǒu rén认为認為rèn wéizhè想法想法xiǎng fǎ非常非常fēi cháng愚蠢愚蠢yú chǔn并且並且bìng qiě没有沒有méi yǒu任何任何rèn hé价值價值jià zhí许多許多xǔ duōrénhái指责指責zhǐ zé他们他們tā men浪费浪費làng fèi纳税人納稅人nà shuì réndeqián

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center


source: chinadaily.com.cn

You might also like

Leave A Reply