Women are better at plot memory

女性更擅长情节记忆女性更擅長情節記憶

科学家科學家kē xué jiāzuìxīn研究研究yán jiū发现發現fā xiàn女性女性nǚ xìng男性男性nán xìnggèng擅长擅長shàn cháng回忆回憶huí yì各种各種gè zhǒng细节細節xì jié情节情節qíng jié记忆記憶jì yìzhǐdeshì回忆回憶huí yì诸如諸如zhū rúshàngzhōu发生發生fā shēngle哪些哪些nǎ xiēshì或者或者huò zhějīnzǎo是否是否shì fǒuwèilemāoděng自传式自傳式zì zhuàn shì事件事件shì jiànde能力能力néng lì女性女性nǚ xìng似乎似乎sì hū具有具有jù yǒu天然天然tiān ránde优势優勢yōu shìnéng记住記住jì zhùduàn对话對話duì huàde细节細節xì jié东西東西dōng xī可能可能kě néngzài哪儿哪兒nǎ érzhèshì因为因爲yīn wèi她们她們tā mende情节情節qíng jié记忆記憶jì yì更好更好gèng hǎo女性女性nǚ xìnggèng擅长擅長shàn cháng记住記住jì zhù面容面容miàn róng以及以及yǐ jí回想回想huí xiǎng味道味道wèi dàoděng感官感官gǎn guān记忆記憶jì yìér男性男性nán xìnggèng擅长擅長shàn cháng空间空間kōng jiān记忆記憶jì yìde处理處理chǔ lǐděng信息信息xìn xī

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like
1 Comment
  1. Wong_advisor says

    回忆 XX 各种, the text is missing “起来”.

Leave A Reply