Why haven’t you been promoted yet?

你为什么还没有升职?你為什麼還沒有升職?

工作工作gōng zuòduàn时间時間shí jiān以后以後yǐ hòu很多很多hěn duō没有沒有méi yǒu机会機會jī huì升职升職shēng zhíderén可能可能kě néngdōuhuìzàixīnwèn自己自己zì jǐ为什么爲什麽wèi shén me

通常通常tōng cháng情况情况qíng kuàngxià职位職位zhí wèigènggāo意味意味yì wèizhe需要需要xū yào承担承擔chéng dān领导領導lǐng dǎo责任責任zé rèn需要需要xū yào激励激勵jī lì你的你的nǐ de团队團隊tuán duìwèi团队團隊tuán duì思考思考sī kǎoxīnde发展發展fā zhǎn方向方向fāng xiàng即便即便jí biànzài工作工作gōng zuòzhōnghěn出色出色chū sèdàn如果如果rú guǒ无法無法wú fǎ领导領導lǐng dǎo他人他人tā rénjiù没有沒有méi yǒu升职升職shēng zhíde资格資格zī gé如果如果rú guǒ适合適合shì hédāng领导領導lǐng dǎo也许也許yěxǔshì因为因爲yīn wèiháiméi找到找到zhǎo dào机会機會jī huì证明證明zhèng míngzhèdiǎndāng老板老闆lǎo bǎn需要需要xū yào帮助幫助bāng zhùde时候時候shí hòu应该應該yīng gāi挺身而出挺身而出tǐng shēn ér chū承担承擔chéng dān责任責任zé rènràng老板老闆lǎo bǎn看到看到kàn dào你的你的nǐ de实力實力shí lì此外此外cǐ wài如果如果rú guǒ距离距離jù líshàng完美完美wán měi完成完成wán chéng任务任務rèn wù已经已經yǐ jīngguòlezhōu或者或者huò zhě最近最近zuì jìnfànlexiǎocuò这样這樣zhè yàngde情况情况qíng kuànghěnnán得到得到dé dào升职升職shēng zhí因为因爲yīn wèi大家大家dà jiāhuì认为認爲rèn wéi你的你的nǐ de工作工作gōng zuò表现表現biǎo xiàn稳定穩定wěn dìng

升职升職shēng zhíde机会機會jī huì永远永遠yǒng yuǎnshìliúgěi那些那些nà xiēyǒuguò升职升職shēng zhí记录記錄jì lùderénde如果如果rú guǒ一直一直yī zhí停留停留tíng liúzàimǒu岗位崗位gǎng wèi你的你的nǐ de老板老闆lǎo bǎn可能可能kě nénghuìjiāng纳入納入nà rù升职升職shēng zhí考虑考慮kǎo lǜde范畴範疇fàn chóu他们他們tā men可能可能kě néng认为認爲rèn wéizhǐshì可靠可靠kě kàode员工員工yuán gōng十分十分shí fēn满足滿足mǎn zú现状現狀xiàn zhuàng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply