Whose surname?

跟谁姓?跟誰姓?

浙江浙江zhè jiāngyǒuduìgāng结婚結婚jié hūnsānyuède年轻年輕nián qīng夫妻夫妻fū qī因为因爲yīn wèi孩子孩子hái zide姓名姓名xìng míng问题問題wèn tí离婚離婚lí hūnle原来原來yuán lái他们他們tā menzài恋爱戀愛liàn àishí曾经曾經céng jīng讨论討論tǎo lùnguò如果如果rú guǒ以后以後yǐ hòu孩子孩子hái zi出生出生chū shēng女方女方nǚ fāngxiǎngràng孩子孩子hái zigēn妈妈媽媽mā māxìngér不是不是bù shì传统傳統chuán tǒngdegēn爸爸爸爸bà bàxìngdànzài孩子孩子hái zi出生出生chū shēng以后以後yǐ hòu男方男方nán fāngde父母父母fù mǔquè愿意願意yuàn yì孩子孩子hái zijiùgēn妈妈媽媽mā māxìngér女方女方nǚ fāngjiā非常非常fēi cháng坚持堅持jiān chí法律法律fǎ lǜ规定規定guī dìng孩子孩子hái zi可以可以kě yǐgēn爸爸爸爸bà bàxìng可以可以kě yǐgēn妈妈媽媽mā māxìngyóu父母父母fù mǔ自己自己zì jǐ自由自由zì yóu决定决定jué dìngdàn他们他們tā mende孩子孩子hái zigēnshéixìngháishì没有沒有méi yǒu决定决定jué dìngér夫妻夫妻fū qīliǎde矛盾矛盾máo dùn开始開始kāi shǐ越来越越來越yuè lái yuèduō关系關係guān xì越来越越來越yuè lái yuèchà最后最後zuì hòuzhǐnéng离婚離婚lí hūnle

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.