Where is the subway station?

地铁站在哪地鐵站在哪

A:不好意思不好意思bù hǎo yìsiqǐngwèn附近附近fù jìnyǒu地铁地鐵dì tiězhànma

B:zuìjìnde地铁地鐵dì tiězhàn应该應該yīng gāishì世纪世紀shì jì公园公園gōng yuánzhànzài商场商場shāng chǎng旁边旁邊páng biān

A:知道知道zhī dào怎么怎麽zěn mezǒuma

B:cóngzhètiáo一直一直yī zhíwǎngqiánzǒu穿过穿過chuān guòyī xiǎo花园花園huā yuándào花园花園huā yuánhòuménzuǒzhuǎnzàiguòliǎngshí路口路口lù kǒujiùnéngkàndào国家國家guó jiā图书馆圖書館tú shū guǎnle图书馆圖書館tú shū guǎn对面對面duì miànjiùshì世纪世紀shì jì公园公園gōng yuánde商场商場shāng chǎng商场商場shāng chǎng附近附近fù jìn应该應該yīng gāiyǒusān地铁地鐵dì tiězhàn入口入口rù kǒu

A:谢谢謝謝xiè xie但是但是dàn shìshuōdetàikuàilenéngzàishuōbiànma

B:hǎoba……其实其實qí shí可以可以kě yǐchēdào地铁地鐵dì tiězhàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.