Where do you feel uncomfortable?

你哪里不舒服?你哪裡不舒服?

3153

(1)

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī玲美玲美Língměi玲美玲美Língměizàijiāma

玲美玲美Língměiláileláileděng一下一下yī xià……

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī着急著急zháo jí

玲美玲美Língměi小咪小咪Xiǎomī怎么怎麽zěn meláile

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī听说聽說tīng shuō今天今天jīn tiān请假請假qǐng jiàlelái看看看看kàn kàn

玲美玲美Língměi早上早上zǎo shàng起来起來qǐ lái有点儿有點兒yǒu diǎn értóuyūnjiù请假請假qǐng jiàle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī嗓子嗓子sǎng zi怎么怎麽zěn mele

玲美玲美Língměi嗓子嗓子sǎng ziténg

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī发烧發燒fā shāoma

玲美玲美Língměi知道知道zhī dàoháiméiliáng体温體溫tǐ wēn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīyǒu体温计體溫計tǐ wēn jìma

玲美玲美Língměi找找找找zhǎo zhǎo

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī啊呀啊呀a ya,38发烧發燒fā shāole

玲美玲美Língměi难怪難怪nán guài觉得覺得jué de有点儿有點兒yǒu diǎn éryūn

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīdài医院醫院yī yuànbakāidiǎnyào

(2)

医生醫生yī shēng哪里哪裏nǎ lǐ舒服舒服shū fú

玲美玲美Língměitóuténg嗓子嗓子sǎng ziténg刚才剛才gāng cái自己自己zì jǐliángle体温體溫tǐ wēn,38

医生醫生yī shēnggěikāidiǎn感冒感冒gǎn màoyào退烧退燒tuì shāoyàohuíduōshuǐduō休息休息xiū xīshǎochīde

铃美鈴美Língměi医生醫生yī shēngzhèyào怎么怎麽zěn mechī

医生醫生yī shēng上面上面shàng miànxiěletiānsānliǎngpiànfànhòuchī

玲美玲美Língměi谢谢謝謝xiè xiè医生醫生yī shēng

(3)

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomīhǎoleyàotīng医生醫生yī shēngde按时按時àn shíchīyàoduō休息休息xiū xī休息休息xiū xīdeyuèduōhǎodeyuèkuài

玲美玲美Língměi一点儿一點兒yī diǎn ér喜欢喜歡xǐ huānchīyào

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī喜欢喜歡xǐ huānchīyào但是但是dàn shì生病生病shēng bìnglechīyào身体身體shēn tǐnénghǎoma

玲美玲美Língměien知道知道zhī dào今天今天jīn tiān麻烦麻煩má fánle

吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī休息休息xiū xībahuíjiāle明天明天míng tiānláikàn

玲美玲美Língměi谢谢謝謝xiè xiè小咪小咪Xiǎomī明天明天míng tiānjiàn

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

One Response

  1. when did the audio begin to be AI :/. Not as accurate or useful for learners! Even if it gets very advanced, nothing is as good as native speakers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *