What to do on the weekend?

周末做什么?週末做什麼?

3151

大龙大龍Dàlóng周末周末zhōu mò你们你們nǐ men打算打算dǎ suànzuò什么什麽shén me

玲美玲美Língměizǎojiùxiǎnghǎole打扫打掃dǎ sǎo打扫打掃dǎ sǎo房间房間fáng jiān睡睡睡睡shuì shuì懒觉懶覺lǎn jiào看看看看kàn kànshū

苏南蘇南Sūnán一般一般yī bānzàijiā休息休息xiū xī但是但是dàn shìzhè周末周末zhōu mòzàijiā吴小咪吳小咪Wú Xiǎomī邀请邀請yāo qǐng爷爷爺爺yé yéjiāwán

大龙大龍Dàlóngtīng起来起來qǐ láihěn不错不錯bù cuò

玲美玲美Língměi爷爷爺爺yé yézhùzài哪儿哪兒nǎ ér

苏南蘇南Sūnán爷爷爺爺yé yé退休退休tuì xiūle奶奶奶奶nǎi nǎi一起一起yī qǐzhùzài郊区郊區jiāo qū平时平時píng shí养养養養yǎng yǎnghuā种种種種zhòng zhòngcàiháiyǒutiáoxiǎogǒuzhī可爱可愛kě àidexiǎomāo

大龙大龍Dàlóng你们你們nǐ men爷爷爺爺yé yéjiāzuò什么什麽shén me

苏南蘇南Sūnán附近附近fù jìnyǒutiáoxiǎo风景風景fēng jǐnghěn不错不錯bù cuò可以可以kě yǐ看看看看kàn kàn风景風景fēng jǐng钓钓釣釣diào diào除了除了chú le钓鱼釣魚diào yú我们我們wǒ menhái可以可以kě yǐzài爷爷爺爺yé yéde院子院子yuàn zi烧烤燒烤shāo kǎo晚上晚上wǎn shàngháinéngkàndào漂亮漂亮piào liàngde星星星星xīng xīng

玲美玲美Língměi觉得覺得jué de钓鱼釣魚diào yúzàijiāshuì懒觉懶覺lǎn jiào有意思有意思yǒu yì sī可以可以kě yǐma

大龙大龍Dàlóngháiméixiǎnghǎo周末周末zhōu mòzuò什么什麽shén mexiǎnggēn你们你們nǐ men一起一起yī qǐ

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *