What happens when you stop using your smartphone for a year?

停用智能手机一年会怎样?停用智能手機一年會怎樣?

如果如果rú guǒyòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jīhuì怎样怎樣zěn yàng很多很多hěn duōrén现在現在xiàn zài已经已經yǐ jīngnéng想象想像xiǎng xiàng没有沒有méi yǒu智能智能zhì néng手机手機shǒu jīde生活生活shēng huóle不管不管bù guǎnshì社交社交shè jiāo游戏游戲yóu xì还是還是hái shì工作工作gōng zuò我们我們wǒ mende生活生活shēng huó智能智能zhì néng手机手機shǒu jī几乎幾乎jī hū已经已經yǐ jīng密不可分密不可分mì bù kě fēn但是但是dàn shì我们我們wǒ menbèi智能智能zhì néng手机手機shǒu jī占据占據zhàn jùle部分部分bù fènde时间時間shí jiān没有沒有méi yǒu手机手機shǒu jī好像好像hǎo xiàngjiùhuì生活生活shēng huóle

小李小李xiǎo lǐshì生活生活shēng huózài上海上海Shànghǎide年轻年輕nián qīngrén已经已經yǐ jīngniánduō没有沒有méi yǒu使用使用shǐ yòngguò智能智能zhì néng手机手機shǒu jīle曾经曾經céng jīngyǒuměidàixīnkuǎn苹果蘋果píng guǒ手机手機shǒu jī但是但是dàn shì现在現在xiàn zàiyòngde手机手機shǒu jīzhǐnéng短信短信duǎn xìn电话電話diàn huà小李小李xiǎo lǐ平时平時píng shíhuìyòng短信短信duǎn xìn电话電話diàn huà亲戚親戚qīn qī朋友朋友péng yǒu保持保持bǎo chí联系聯繫lián xìyòng电脑電腦diàn nǎo完成完成wán chéng必要必要bì yàode工作工作gōng zuò

当然當然dāng ránzài数字化數字化shù zì huà程度程度chéng dùhěngāode中国中國zhōng guó这样這樣zhè yàngde生活生活shēng huó肯定肯定kěn dìnghuì遇到遇到yù dào一些一些yī xiē方便方便fāng biàn比如比如bǐ rú一些一些yī xiē商店商店shāng diànnéngshuā信用卡信用卡xìn yòng kǎ银行銀行yín háng没有沒有méi yǒu足够足够zú gòude零钱零錢líng qiánnéng使用使用shǐ yòng手机手機shǒu jī进行進行jìn xíng移动移動yí dòng支付支付zhī fùderénjiù需要需要xū yàohuā更多更多gèng duōde时间時間shí jiān商店商店shāng diàn进行進行jìn xíng沟通溝通gōu tōngdàn正常正常zhèng cháng情况情况qíng kuàngxià这些這些zhè xiē问题問題wèn tídōunéng解决解决jiě jué

这样這樣zhè yàngde生活生活shēng huódàigěile小李小李xiǎo lǐ什么什麽shén menezài停止停止tíng zhǐ使用使用shǐ yòng智能智能zhì néng手机手機shǒu jī以后以後yǐ hòu小李小李xiǎo lǐxuéhuìle享受享受xiǎng shòu无聊無聊wú liáozuò一些一些yī xiē以前以前yǐ qián觉得覺得jué de无聊無聊wú liáodeshì比如比如bǐ rúxuéhuìle使用使用shǐ yòng打字机打字機dǎ zì jīyònghěnlǎode胶片膠片jiāo piàn相机相機xiàng jī记录記錄jì lù生活生活shēng huóměitiān晚上晚上wǎn shàng定时定時dìng shígěi窗外窗外chuāng wàideniǎowèishí开始開始kāi shǐ关注關注guān zhù身边身邊shēn biānderén甚至甚至shèn zhì注意注意zhù yìdàoměi城市城市chéng shìde广告廣告guǎng gàodōuyǒu不同不同bù tóngde风格風格fēng gé没有沒有méi yǒu智能智能zhì néng手机手機shǒu jīde日子日子rì zi真实真實zhēn shí世界世界shì jiède距离距離jù lígèngjìnle

现在現在xiàn zài越来越越來越yuè lái yuèduōde年轻年輕nián qīngrén开始開始kāi shǐ加入加入jiā rùzhèzhǒngfǎn技术技術jì shù依赖依賴yī làide尝试嘗試cháng shì他们他們tā men扔掉扔掉rēng diào智能智能zhì néng手机手機shǒu jī减少减少jiǎn shǎo屏幕屏幕píng mù使用使用shǐ yòng时间時間shí jiān删除删除shān chú社交社交shè jiāo软件軟件ruǎn jiànràng生活生活shēng huó智能化智能化zhì néng huà变成變成biàn chéng数字數字shù zì极简主义者極簡主義者jí jiǎn zhǔ yì zhě

xiǎng尝试嘗試cháng shì一下一下yī xià这样這樣zhè yàngde生活生活shēng huóma

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.