We Are Rich

我们很富有我們很富有

从前從前cóng qiányǒu年轻人年輕人nián qīng rénměitiān抱怨抱怨bào yuàn自己自己zì jǐméiqiányǒu一天一天yī tiān老人老人lǎo rén路过路過lù guòde身边身邊shēn biān看到看到kàn dào如此如此rú cǐ颓废頹廢tuí fèijiùwèn:”为什么為什麼wèi shén me这么這麼zhè me颓废頹廢tuí fèi?”年轻人年輕人nián qīng rén回答回答huí dá:”没有沒有méi yǒuqián生活生活shēng huó非常非常fēi cháng糟糕糟糕zāo gāozhèràng觉得覺得jué de非常非常fēi cháng痛苦痛苦tòng kǔ。”zhèshí老人老人lǎo rénshuō:”zhè简单簡單jiǎn dānahuāwànyuánmǎide双手雙手shuāng shǒu这样這樣zhè yàngjiùyǒuqiánle。”年轻人年輕人nián qīng rén愤怒憤怒fèn nùdeshuō:”zhèsuàn什么什麼shén me办法辦法bàn fǎbiéshuōshìwànlebǎiwànmài。”老人老人lǎo rénxiàolexiàoshuō:”kànshìhěn富有富有fù yǒuma为什么為什麼wèi shén menéngxiàng别人別人bié ren那样那樣nà yàngyòng自己自己zì jǐde双手雙手shuāng shǒu创造創造chuàng zào财富財富cái fùne?”zhèshí年轻人年輕人nián qīng rén恍然大悟恍然大悟huǎng rán dà wù感谢感謝gǎn xièle老人老人lǎo rénhòujiùzhǎolefèn工作工作gōng zuòbìng最终最終zuì zhōng改变改變gǎi biànle自己自己zì jǐde人生人生rén shēng

无论無論wú lùn我们我們wǒ men遇到遇到yù dào什么什麼shén me困难困難kùn nan只要只要zhǐ yào我们我們wǒ menyòng积极積極jī jíde方式方式fāng shì思考思考sī kǎo面对面對miàn duì事情事情shì qingjiùyǒu可能可能kě néngbiànde一样一樣yī yàng

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply