Water bears

水熊虫水熊蟲

知道知道zhī dào水熊虫水熊蟲shuǐ xióng chóngma水熊虫水熊蟲shuǐ xióng chóngbìngshì物种物種wù zhǒngérshìyóu1000duō物种物種wù zhǒng组成組成zǔ chéngde缓步动物门緩步動物門huǎn bù dòng wù ménde统称統稱tǒng chēng这些這些zhè xiē8zhīzhuǎzhǎngde有点有點yǒu diǎnxiàng米其林米其林mǐ qí línde家伙傢伙jiā huǒ看似看似kàn sì简单簡單jiǎn dān耐受耐受nài shòu极端極端jí duān环境環境huán jìngde能力能力néng lìquè令人令人lìng rén惊叹驚嘆jīng tàn

néngzài-20℃沉睡沉睡chén shuì30niánhòu成功成功chéng gōng苏醒蘇醒sū xǐngnéngzài150℃gāowēnxià继续繼續jì xù存活存活cún huó甚至甚至shèn zhìháinéngzài没有沒有méi yǒu食物食物shí wù没有沒有méi yǒushuǐde月球月球yuè qiú表面表面biǎo miàn生存生存shēng cún下来下來xià lái水熊虫水熊蟲shuǐ xióng chóngmende栖息地栖息地qī xī dì相当相當xiāng dāng广泛廣泛guǎng fàn海洋海洋hǎi yáng淡水淡水dàn shuǐ甚至甚至shèn zhì沼泽沼澤zhǎo zézhōngdōuyǒu它们它們tā mende身影身影shēn yǐng水熊虫水熊蟲shuǐ xióng chóng必须必須bì xūyàozàishuǐ环境環境huán jìngzhōngcáinéng生长生長shēng zhǎng繁殖繁殖fán zhíér遇到遇到yù dào干涸乾涸gān héshí它们它們tā menhuìràng自己自己zì jǐ脱水脫水tuō shuǐ收缩收縮shōu suō进入進入jìn rùzhǒng隐生隱生yǐn shēng状态狀態zhuàng tàizhèzhǒng状态狀態zhuàng tàixià水熊虫水熊蟲shuǐ xióng chóng可以可以kě yǐ耐受耐受nài shòu各种各種gè zhǒng极端極端jí duānde物理物理wù lǐ环境環境huán jìng

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Learn more >>

Already a subscriber? Sign in.

Mark Complete 

Below content – premium

Leave a Reply

Your email address will not be published.