Watch movie

看电影看電影

喜欢喜歡xǐ huānkàn电影電影diàn yǐngzàihěnxiǎode时候時候shí hòujiù妈妈媽媽mā mā一起一起yī qǐkànle很多很多hěn duō电影電影diàn yǐngle有些有些yǒu xiērén认为認爲rèn wéizhèshì浪费浪費làng fèi时间時間shí jiān但是但是dàn shìxiǎng告诉告訴gào sù他们他們tā men他们他們tā mende想法想法xiǎng fǎshìcuòdekàn电影電影diàn yǐng可以可以kě yǐshìzhǒnghǎode学习學習xué xí方法方法fāng fǎ我们我們wǒ men可以可以kě yǐcóng电影電影diàn yǐngzhōngkàndào很多很多hěn duō精彩精彩jīng cǎide人生人生rén shēng了解瞭解liǎo jiě不同不同bù tóngde文化文化wén huà甚至甚至shèn zhìshì历史歷史lì shǐ因为因爲yīn wèikànle很多很多hěn duō外国外國wài guó电影電影diàn yǐngde外语外語wài yǔ听力聽力tīng lì学习學習xué xíle很多很多hěn duōzhèzhēnshìzhǒng特别特別tè bié有趣有趣yǒu qùde学习學習xué xí方式方式fāng shìa

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply