Waiting for the hare

等兔子

战国戰國zhàn guó时候時候shí hòude农民農民nóng mínde田中田中tián zhōngyǒushù

tiān看见看見kàn jiànzhīpǎodehěnkuàide兔子兔子tù zi兔子兔子tù zizhuàngdàoleshùshàngle所以所以suǒ yǐ农民農民nóng mínjiù每天每天měi tiānzàishùbiānděngděngāděng希望希望xī wàngnéngzài等到等到děng dàozhī兔子兔子tù zi

当然當然dāng rán可能可能kě néngděngdào第二第二dì èrzhī兔子兔子tù zibèi大家大家dà jiā笑话笑話xiào huà

守株待兔守株待兔shǒu zhū dài tù意思意思yì sīshì努力努力nǔ lìjiùxiǎng成功成功chéng gōngshìshuō总是總是zǒng shìyòng方法方法fāng fǎ不想不想bù xiǎngxīnde方法方法fāng fǎ

这是這是zhè shì韩非子韓非子hán fēi zide故事故事gù shì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.