VR industry

VR 产业VR 産業

2019niánde世界世界shì jièVR产业產業chǎn yè大会大會dà huìshàng中国中國zhōng guó工信部工信部gōng xìn bù部长部長bù zhǎng表示表示biǎo shì中国中國zhōng guóshì全球全球quán qiú虚拟现实虛擬實境xū nǐ xiàn shí产业產業chǎn yè创新創新chuàng xīn创业創業chuàng yèzuì活跃活躍huó yuè市场市場shì chǎng接受接受jiē shòuzuìgāo发展發展fā zhǎn潜力潛力qián lìzuìde地区地區dì qū之一之一zhī yī虚拟现实虛擬實境xū nǐ xiàn shí产业產業chǎn yèyǒu特点特點tè diǎnshì研发研發yán fā制造製造zhì zào体系體系tǐ xì已经已經yǐ jīng基本基本jī běn形成形成xíng chéngèrshì用户用戶yòng hù体验體驗tǐ yànyǒuhěn改善改善gǎi shànsānshìVR内容內容nèi róng资源資源zī yuán越来越越來越yuè lái yuè丰富豐富fēng fùshì融合融合róng hé创新創新chuàng xīn越来越越來越yuè lái yuèkuài,VR技术技術jì shùzài教育教育jiào yù设计設計shè jì制造製造zhì zào展览展覽zhǎn lǎnděng领域領域lǐng yùdōuyǒu越来越越來越yuè lái yuèduōde应用應用yìng yòng不断不斷bù duàn传统傳統chuán tǒng行业行業háng yè融合融合róng héér中国中國zhōng guó目前目前mù qián生产生產shēng chǎnle全球全球quán qiú70%以上以上yǐ shàngde高端高端gāo duānVR设备設備shè bèi已经已經yǐ jīng具备具備jù bèile比较比較bǐ jiàohǎode设计設計shè jì制造製造zhì zào能力能力néng lì

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.