Victory of the Antelope

羚羊的胜利羚羊的勝利

liǎngzhī羚羊羚羊líng yáng正在正在zhèng zài草原草原cǎo yuánshangchīcǎojiùzàizhèshízhī猎豹獵豹liè bào突然突然tū ránxiàngxiǎo羚羊羚羊líng yángpǎole过来過來guò lái羚羊羚羊líng yáng连忙連忙lián mánghǎn:”kuàipǎo!”xiǎo羚羊羚羊líng yáng听到聽到tīng dàole父亲父親fù qindehuà迅速迅速xùn sùpǎozǒule羚羊羚羊líng yáng一路一路yī lù指挥指揮zhǐ huīzhexiǎo羚羊羚羊líng yáng虽然雖然suī rán猎豹獵豹liè bàode速度速度sù dùhěnkuàidàn一直一直yī zhíméinéng追上追上zhuī shàng羚羊羚羊líng yáng

pǎodào安全安全ān quánde地方地方dì fanghòu它们它們tā mentíngle下来下來xià láixiǎo羚羊羚羊líng yángwèn父亲父親fù qin:”为什么為什麼wèi shén me我们我們wǒ menyàopǎone我们我們wǒ men可以可以kě yǐ猎豹獵豹liè bào对抗對抗duì kàng!”羚羊羚羊líng yángxiàolexiàoshuō:”如果如果rú guǒ我们我們wǒ men对抗對抗duì kàng只能只能zhǐ nénggèngzǎode成为成為chéng wéide晚饭晚飯wǎn fàn面对面對miàn duì猎豹獵豹liè bào我们我們wǒ men只有只有zhǐ yǒuxiān认输認輸rèn shūzài逃跑逃跑táo pǎocáinéng获得獲得huò dé最后最後zuì hòude胜利勝利shèng lì我们我們wǒ mende胜利勝利shèng lì不是不是bù shìdǎo它们它們tā men而是而是ér shìpǎode它们它們tā menkuài!”

面对面對miàn duì强敌強敵qiáng díshí只有只有zhǐ yǒu敢于敢於gǎn yú认输認輸rèn shūbìng努力努力nǔ lì逃跑逃跑táo pǎo”,cáiyǒu机会機會jī huì争取爭取zhēng qǔdào真正真正zhēn zhèng属于shǔ yú自己自己zì jǐde胜利勝利shèng lì

Logged-in free members can access Notes, Translation and Download Center

You might also like

Leave A Reply