Twenty years later

二十年后二十年後

最近最近zuì jìn上海上海shàng hǎidewèi妈妈媽媽mā mā因为因為yīn wèi女儿女兒nǚ ér认真認真rèn zhēnxiě作业作業zuò yè生气生氣shēng qìdào抓狂抓狂zhuā kuáng但是但是dàn shì妈妈媽媽mā māde生气生氣shēng qìquèràngde父亲父親fù qīn母亲母親mǔ qīnhěn开心開心kāi xīn

原来原來yuán lái23niánqiánzhèwèi妈妈媽媽mā māde爸爸爸爸bà bà辅导輔導fǔ dǎo作业作業zuò yèshíjiù遇到遇到yù dàole同样同樣tóng yàngde事情事情shì qíng女儿女兒nǚ ér认真認真rèn zhēnxiě作业作業zuò yè因此因此yīn cǐxiělefēngxìngěi女儿女兒nǚ érxìnshuō以后以後yǐ hòuyǒutiānhuì成为成為chéng wéi父母父母fù mǔ将来將來jiāng láide孩子孩子hái zi发生發生fā shēng现在現在xiàn zài这样這樣zhè yàngde问题問題wèn tíhuì怎么怎麼zěn mezuòne

Logged-in premium members can access Notes, Translation and Download Center

Mark Complete 

Below content – premium
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published.